Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Ιησούς Χρηστός, η αλήθεια για τη μορφή Του

"Η επιστολή του προκατόχου του Ποντίου Πιλάτου προς τον Καίσαρα Τιβέριο αποκαλύπτει την πραγματικότητα"
Ιστορικό ντοκουμέντο, του οποίου το πρωτότυπο φυλάσσεται στο Άγιον Όρος. Το ντοκουμέντο αυτό είναι επιστολή του προ του Π.Πιλάτου διοικητή της Ιουδαίας Πούλιου Λεόντολου, ικανότατου άνδρα, ο οποίος ενήργησε ως απεσταλμένος και κατ εντολή του πάτρονά του, Τιβέριου, Καίσαρα Ρωμαίων και αυτοκράτορα.
Στην επιστολή αυτή ο διοικητής Λεόντολος, ως αυτόπτης μάρτυρας, κάνει πιστή περιγραφή της μορφής και του όλου παραστήματος του Θεανθρώπου εις τον αυτοκράτορα Τιβέριο, όπως αυτός τον είχε διατάξει:

"Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθης ό,τι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτην και οι μαθηταί του Θεόν, λέγοντες ότι είναι υιός Θεού πλάστου ουρανών και γης και παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει.
Τη αληθεία, ω Καίσαρ, ακούγονται καθ εκάστην θαυμάσια πράγματα περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος ιδίως κατά το πρόσωπον ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να φωβώνται!.
Έχει κόμην χρώματος καρύου ωρίμου εξικνουμένην μέχρι των ώτων του, εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών του καταντά γαιόχρους, αλλά μάλλον στιλπνή, διχάζεται δ αύτη εν τω μέσω άνωθεν και το σύστημα των Ναζαρηνών. Το μέτωπόν του είναι λείαν και γαλήνιον, το πρόσωπό Του άνευ ρυτίδος ή κηλίδος, η ρις και τα χείλη Του κανονικώτατα, το γένειόν Του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εν τω μέσω.

Το βλέμμα Του είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχε δε δύναμιν ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήση ατενώς. Όταν επιτιμά, φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο, κλαίει.

Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων. Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάντας, δυσκόλως όμως φαίνεται, όταν δεν φανή που, είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου.
Είναι ωραίος ως η μητέρα του ήτις εστίν η ωραιότερα Γυνή, η θεαθείσα ποτέ τα μέρη ταύτα.

Εν όμως η Ση Μεγαλειότης, ω Καίσαρ, ποθεί να ίδη Αυτόν ως μοι έγραφες άλλοτε, πληροφόρησόν με, διότι θα Σοι Τον στείλω πάραυτα.

Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφίαν, καίτοι ουδέποτε εσπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης.
Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες Αυτόν γελώσιν, αλλ όταν ευρίσκωνται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσιν Αυτόν.
Λέγουσιν ότι ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία ως η ιδική Του, πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν Αυτόν Θεόν. ΄Αλλοι πάλι οι λέγουν ότι είναι εχθρός της Σης Μεγαλιότητος, ω Καίσαρ.

Πολλαπλώς με ενοχλούσιν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγεται ότι Αυτός ουδέποτε δυσηρέστησε τινα, αλλ ότι μάλλον εποίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι εγνώρισαν Αυτόν, λέγουσιν ότι ευηργετήθησαν παρ Αυτού.

Όμως εις την Σην Μεγαλειότητα, ω Καίσαρ, εις την προς Σε υπακοήν μου ειμή πρόθυμος.
Ο τι διατάξεις, θέλει εκτελεσθή.
Εν Ιερουσαλήμ, Ινδικτιώνος 7
Σελήνη 11
Της Σης Μεγαλειότητος πιστότατος και ευπειθέστατος.
ΠΟΥΛΙΟΣ ΛΕΟΝΤΟΛΟΣ
κυβερνήτης της Ιουδαίας"

"από το αρχείο μου αντίγραφο ενός ιστορικού ντοκουμέντου,
του οποίου το πρωτότυπο φυλάσσεται στον Άγιον Όρος.
Κώστας Μυρ. Κοτζάκης
Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια