Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 24.3.2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. οικ. 13612
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Γ
TAX. Δ/ΝΣΗ Λ.Κηφισίας 125-127
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ 115 24
TELEFAX 210 6924611
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ρ. Τσιρογιάννη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6922922
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»(ΦΕΚ 2621 Β'31-12-2009)

Σχετ. Το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης θέμα 1ο της Επιτροπής Προσβασιμότητας της παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000,που συστάθηκε με τη με αρ. οικ 5550/16.1.2002(Β 216') απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Μετά από ερωτήματα ενδιαφερομένων φορέων, σχετικά με την εφαρμογή της αναφερόμενης στο θέμα απόφασης, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η εφαρμογή τη απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 2831/2000, κατ' εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες διαμορφώσεις-αναπλάσεις και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Η υποχρέωση της εφαρμογής ισχύει και για μεμονωμένες παρεμβάσεις διαφόρων φορέων, που δεν εντάσσονται σε συνολικό έργο διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου, όπως τοποθέτηση ιστών φωτισμού, πινακίδων οδικής σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων, pillars, τηλεφωνικών θαλάμων, κάδων απορριμμάτων, διαφημιστικών πλαισίων, κλπ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών και να αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων, που δυσχεραίνουν τη μετέπειτα διαμόρφωση του χώρου. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι ρυθμίσεις της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας παραχώρησης της χρήσης του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας εφαρμογής.

Σε υφιστάμενες διαμορφώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση την προϊσχύουσα απόφαση με αρ. 52488/2001 ((ΦΕΚ18 Β Ί 5-1 -2002) ή και προ της ισχύος της, η σημειακή αντικατάσταση πλακιδίων του οδηγού τυφλών ή του εξοπλισμού (π.χ. κιγκλιδώματα, κολωνάκια) είναι δυνατόν για λόγους αισθητικής και ευχερέστερης προσαρμογής να πραγματοποιείται με πλακίδια και εξοπλισμό όμοια με τα ήδη υφιστάμενα.

Στις μελέτες διαμόρφωσης-ανάπλασης που έχουν ήδη εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα για την κατασκευή δημόσιου έργου προ της ισχύος της απόφασης και υλοποιούνται μεταγενέστερα, θα καταβάλλεται προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων (ν.3669/2008 "κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων"), να προσαρμόζονται οι διαμορφώσεις στις νέες προδιαγραφές.

Τέλος, εφόσον από τη μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης μικρού εύρους οδών , που δεν μπορούν να πεζοδρομηθούν, προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση δύο πεζοδρομίων με ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 1,50μ ελεύθερη από εμπόδια, θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ένα τουλάχιστον πεζοδρόμιο να είναι πλήρως προσβάσιμο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια