Κλεονίκη πολύχρονη

Κλεονίκη
(κλέος + νίκη), η ένδοξη νικήτρια.

Related Posts