϶ϵ Τα Δελφικά Παραγγέλματα ϶ϵ

϶ϵ Τα Δελφικά Παραγγέλματα ϶ϵ

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας.
Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές.
Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας:
Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρηνέα, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.
Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν τα τρία σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο πλησιάζων επισκέπτης:
• Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου).
• Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).
• Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί τού έν Δελφοίς Ε»), προσπαθώντας να ερμηνεύσει την απωλεσθείσα σημασία του.
Σας παραθέτουμε τα παραγγέλματα αυτά, όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας αντίκριζαν στους Δελφούς.
"Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις"
Παυσανίας

• Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.
• Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
• Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
• Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
• Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
• Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
• Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
• Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
• Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
• Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
• Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
• Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
• Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
• Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
• Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
• Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
• Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
• Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
• Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
• Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
• Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
• Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
• Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
• Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
• Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
• Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
• Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
• Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
• Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
• Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
• Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
• Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
• Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
• Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
• Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
• Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
• Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
• Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
• Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
• Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
• Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
• Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
• Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
• Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
• Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
• Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
• Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
• Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
• Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
• Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
• Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
• Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
• Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
• Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
• Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
• Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
• Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
• Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
• Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
• Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
• Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
• Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
• Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
• Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
• Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
• Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
• Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
• Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
• Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
• Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
• Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
• Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
• Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
• Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
• Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
• Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
• Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
• Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
• Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
• Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
• Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
• Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
• Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
• Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
• Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
• Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
• Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
• Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
• Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
• Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
• Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
• Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
• Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.
Συνέχεια...
5 φτηνές δικαιολογίες ζωδίων σε 5 καυτά ερωτήματα

5 φτηνές δικαιολογίες ζωδίων σε 5 καυτά ερωτήματα

1. Σε έστησε στο ραντεβού;
2. Αθέτησε κάτι που σου υποσχέθηκε;
3. Δεν σε παντρεύεται;
4. Τον έκανες τσακωτό να φλερτάρει;
5. Δεν σου τηλεφώνησε;

ΚΡΙΟΣ
Στήσιμο: «Ήρθα νωρίτερα αλλά έκανα μια βόλτα στο τετράγωνο». (Μην τον δουν να περιμένει, και πέσει η υπόληψή του).
Υπόσχεση: «Εγώ το είχα πει αυτό; ΕΓΩ;» (Προφανώς κάτι δεν κατάλαβες καλά).
Γάμος: «Αφού το παίξαμε στο τάβλι και έχασες…» (Φυσικά και σοβαρολογούσε, όταν σου το πρότεινε).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Πλάκα ήταν. Είχα βάλει ένα στοίχημα με τα παιδιά». (Για το αν θα καταφέρει να σε απατήσει;)
Τηλεφώνημα: «Σου τηλεφώνησα. Μάλλον πρέπει να αλλάξεις συσκευή. Δεν σου δείχνει τις αναπάντητες κλήσεις». (Μόνο τις δικές του, όμως. Για δες τι σατανικό τηλέφωνο!)

ΤΑΥΡΟΣ
Στήσιμο: «Σίγουρα δεν πάει μπροστά το ρολόι σου;» (Μαζί με τα ρολόγια όλων των υπολοίπων).
Υπόσχεση: «Είχα σκοπό να το κάνω μετά το μεσημεριανό φαγητό». (Ναι, αλλά ποιανής μέρας; Δεν σου διευκρίνισε…)
Γάμος: «Ας μην βιαστούμε. Δεν είμαστε ούτε δέκα χρόνια μαζί». (Θα είναι πολύ συγκινητική μια γαμήλια τελετή στο γηροκομείο).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Εγώ δεν κάνω τέτοια. Θα προσέβαλα πρώτο τον εαυτό μου». (Υπάρχει και φιλότιμο –μέχρις αποδείξεως του εναντίου).
Τηλεφώνημα: «Δούλευα. Συνέχεια». (Ορθά κοφτά, και τέλος συζήτησης. Τι άλλα; Στο σπίτι όλοι καλά;).

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στήσιμο: «Τι να σου πω…Έχασα την αίσθηση του χρόνου. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι είχε περάσει μια ώρα!» (Και στις απαγωγές από εξωγήινους έτσι γίνεται).
Υπόσχεση: «Απλώς δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα που το κουβεντιάζουμε…» (Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα ανυπερθέτως).
Γάμος: «Δεν θα έπνιγα ποτέ την υπέροχη αυτή αγάπη μέσα στη συμβατικότητα». (Συγνώμη που σε αγάπησε πολύ, δεν ξέρει να αγαπά όμως πιο λίγο).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Σου φάνηκε». (Δεν φορούσες γυαλιά, ήταν και μισοσκόταδο…)
Τηλεφώνημα: «Είχαν κοπεί ΟΛΑ τα τηλέφωνα, κινητά, σταθερά, skype…» (Μόνο τα δικά του, όμως. Είδες οι εξωγήινοι;)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στήσιμο: «Ναι, αλλά την προ-προηγούμενη φορά με είχες στήσει εσύ». (Τα σημειώνει αυτός).
Υπόσχεση: «Είπα εγώ πως δεν θα το κάνω;» (Όχι, αλλά ούτε και το κάνει).
Γάμος: «Πριν δεσμευτούμε, θέλω να βεβαιωθώ πως θα είναι για πάντα». (Με γραπτή ισόβια εγγύηση, υπογραμμένη από τον Άη-Βαλεντάιν, ίσως; ).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Δεν έκανα τίποτα. Αυτός/αυτή μου την έπεσε». (Από τον καιρό του προπατορικού αμαρτήματος, πάντα φταίει ο άλλος).
Τηλεφώνημα: «Ωραία, εγώ δεν πήρα. Εσύ όμως;» (Άλλο αν σε διαβεβαίωσε ότι θα σε καλούσε εκείνος, μόλις τελείωνε τις δουλειές και την επίσκεψη στη μανούλα του).

ΛΕΩΝ
Στήσιμο: «Έλα μωρέ… Έτυχε…» (Πώς κάνεις έτσι κι εσύ πια; Ούτε μισή ώρα δεν καθυστέρησε).
Υπόσχεση: «Μα όλοι περιμένουν τόσα πράγματα από μένα… Τι να πρωτο-προλάβω;» (Χαρτάκι προτεραιότητας και περιμένετε τη σειρά σας).
Γάμος: «Θα το δω σαν προσωπική ήττα, αν παντρευτώ και χωρίσω». (Με τους βασιλείς αυτά συνιστούν σκάνδαλο. Πόσους εστεμμένους είδες να παίρνουν διαζύγιο;)
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Απλώς μου ζήτησε αυτόγραφο. Με πέρασε για τον Αλέξη Γεωργούλη/ τη Σμαράγδα Καρύδη». (Μα δεν διακρίνεις την εμφανέστατη ομοιότητα;)
Τηλεφώνημα: «Αχ, παραπονιάρικό μου εσύ». (Πάρε και μια ρεμπέτικη προσφώνηση. Σκέτη, με ολίγη).

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στήσιμο: «Μα είναι απαράδεκτο. Είχε μποτιλιάρισμα». (Θα κάνει διάβημα παραπόνων στο δήμαρχο, στο υπουργείο Συγκοινωνιών και στον ΟΗΕ).
Υπόσχεση: «Μην ανησυχείς. Ήδη το έχω δρομολογήσει». (Στο μυαλό του. Δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυση για το πώς θα το κάνει).
Γάμος: «Όπως τα έχω υπολογίσει, θέλουμε πέντε χρόνια για να στρώσουν οι δουλειές μας μετά την οικονομική κρίση, τέσσερα για να φτιάξουμε το σπίτι μας και δύο για να ετοιμάσουμε την τελετή του γάμου». (Πάντα το καλό πράγμα αργεί να γίνει).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Κάτι του/της εξηγούσα για το φορολογικό νομοσχέδιο». (Δεν είναι φοροτεχνικός αλλά αφού τον ρώτησαν, να μην εξυπηρετήσει;).
Τηλεφώνημα: «Είχα ξεχάσει το κινητό μου». (Να δανειστεί αλλουνού; Να καλέσει από κοινόχρηστο τηλέφωνο; Με τόσα μικρόβια που έχουν επάνω τους;)

ΖΥΓΟΣ
Στήσιμο: «Άργησα; Σίγουρα δεν το είχαμε κλείσει για αργότερα το ραντεβού;» (Επικαλείται το ελαφρυντικό της αμφιβολίας).
Υπόσχεση: «Αύριο θα σου το κάνω. Οπωσδήποτε. Άκου που σου το λέω». (Κάθε μέρα φέρνει ένα καινούργιο αύριο, μια νέα ελπίδα…)
Γάμος: «Ας το σκεφτούμε λίγο ακόμα. Έχουμε καιρό μπροστά μας». (Εσείς και οι υπερ-αιωνόβιοι στον Καύκασο).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Στις ομορφιές σου είσαι πάλι σήμερα». (Άλλα λόγια να αγαπιόσαστε).
Τηλεφώνημα: «Νόμιζα πως κοιμόσουν. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω». (Όλη μέρα πια θα κοιμόσουν; Ούτε ναρκοληψία να είχες πάθει).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στήσιμο: «Εγώ σου τα’λεγα, να το κάνουμε αργότερα, αλλά εσύ επέμενες για την ώρα». (Ο επιμένων ενίοτε την παθαίνει).
Υπόσχεση: «Ε, δεν πρόλαβα. Τι θες τώρα, να κάνω χαρακίρι;» (Ώρες ώρες δεν σου έρχεται να απαντήσεις «ναι»;).
Γάμος: «Πρέπει να αισθάνομαι βέβαιος για μια τόσο σοβαρή απόφαση». (Να ψάξει ληξιαρχεία, υποθηκοφυλακεία, ποινικά μητρώα…).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Α, ώστε με παρακολουθείς τώρα;» (Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση).
Τηλεφώνημα: «Εντάξει μωρέ, δεν στήθηκες και στον δρόμο να περιμένεις». (Στήθηκες δίπλα στο τηλέφωνο. Έχει τεράστια διαφορά).

ΤΟΞΟΤΗΣ
Στήσιμο: «Ό,τι δικαιολογία και να πω θα είναι ψέματα, γι’ αυτό προτιμώ να μην πω τίποτα». (Μερικές φορές καταντά εκνευριστική η τόση ειλικρίνεια).
Υπόσχεση: «Νιώθω τόσο μα τόσο άσχημα που δεν ήμουν εντάξει…». (Καταλήγεις να τον παρηγορείς και να αποσύρεις την απαίτησή σου).
Γάμος: «Εγώ σου είπα, να κάνουμε μια αρχαιοελληνική τελετή στην εαρινή ισημερία και δεν ήθελες». (Σου είπε και να σας παντρέψει ένας σαμάνος στην Ινδονησία και πάλι δεν ήθελες… Ποιος φέρνει δυσκολίες, λοιπόν; )
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Έχει ταξιδιωτικό γραφείο και ρωτούσα για κάτι οργανωμένα ταξίδια». (Υπεράνω υποψίας για καμάκι το άτομο, Τι, δεν το πιστεύεις;).
Τηλεφώνημα: « Ήμουν έξω, δεν είχα σήμα;» (Έξω πού; Σε άλλη χώρα, σε άλλη ήπειρο, σε άλλο πλανήτη; Μην το ψάχνεις…).

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στήσιμο: «Με καθυστέρησε ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα» . (Δεν μπορούσε να περπατάει και να μιλάει ταυτόχρονα; ΄Ασε, μη ρωτήσεις…).
Υπόσχεση: «Μη με πιέζεις. Συμβόλαιο κάναμε;» (Έλα ντε…).
Γάμος: «Αυτή τη δεκαετία πρέπει να δώσω προτεραιότητα στην καριέρα μου». (Έχει πάρει και όρκο αγαμίας;).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Α, συνάδελφος ήταν. Κάτι για δουλειά κουβεντιάζαμε». (Ούτε καν ένα καμάκι της προκοπής).
Τηλεφώνημα: «Ξέρεις πόσες ώρες κράτησε η συνάντηση με τους ξένους αντιπροσώπους;» (Είκοσι, συνεχόμενες; Και μετά ήταν αργά να σου τηλεφωνήσει; )

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στήσιμο: «Κάτι χάζευα στο Ίντερνετ και ξεχάστηκα». (Έχεις τόσο βαρεθεί να το ακούς, που μερικές φορές εύχεσαι να έβρισκε μια καινούργια δικαιολογία, έστω και ψεύτικη).
Υπόσχεση: «Πάντως είναι εγωιστικό να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου». (Η τακτική του αιφνιδιασμού με ένα άσχετο επιχείρημα).
Γάμος: «Μα πού ζούμε; Στο 1800;» (Όλοι οι παντρεμένοι γύρω σας έχουν έρθει με χρονομηχανή από το παρελθόν).
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Απλώς μιλούσαμε. Είχε ένα πρόβλημα με τη σχέση του/της». (Μια μικρή, αμελητέα λεπτομέρεια: Η σχέση του …απαρηγόρητου έχει τελειώσει εδώ και πέντε μήνες).
Τηλεφώνημα: «Δεν σε πήρα τηλέφωνο… Ε, σε παίρνω τώρα». (Κάλλιο αργά…).

ΙΧΘΕΙΣ
Στήσιμο: «Α, μπα; Πήγε κιόλας έξι;» (Πώς, πότε και γιατί πέρασε τόσο γρήγορα και ερήμην του η ώρα;)
Υπόσχεση: «Θα το είχα κάνει οπωσδήποτε, αν είχε γίνει, αλλά δεν έγινε». (Εσύ τώρα τι να απαντήσεις στην ψαρίσια παρα-λογική;)
Γάμος: «Σου αξίζει κάτι καλύτερο από μένα. Μαζί μου θα ταλαιπωρηθείς». (Πάντα συγκινητικά αλτρουιστής…)
Φλερτ με άλλο πρόσωπο: «Δεν κατάλαβα ότι μου κολλούσε και μετά δεν ήθελα να τον/την προσβάλω». (Τόση αφέλεια και αθωότητα, ούτε η Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος να ήταν!)
Τηλεφώνημα: «Έτσι είχαμε πει, ε; Να σε πάρω τηλέφωνο…;». (Τα λόγια πετούν και χάνονται. Να του το δίνεις γραπτώς από δω και πέρα).
myastro
Συνέχεια...
Μαρμελάδες του χειμώνα

Μαρμελάδες του χειμώνα

Εκτός από άλειμμα στο ψωμί, 
μπορείτε να τις απολαύσετε και με γιαούρτι 
ή να τις χρησιμοποιήσετε ως γέμιση ή γλάσο σε κέικ.:
Μαρμελάδα λεμόνι
Για 3 βάζα των 250 ml
Υλικά συνταγής
5 λεμόνια (βιολογικά, ακέρωτα)
3 φλιτζάνια νερό
Ζάχαρη όσο πάρει, ανάλογα με το μείγμα που θα μετρήσουμε
1 κομμάτι τούλι ή τουλπάνι
3 αποστειρωμένα βάζα των 250 ml
Εκτέλεση
Διαλέγουμε λεμόνια χωρίς χτυπήματα, με έντονο χρώμα και όχι πολύ μαλακά.
Ξύνουμε ελαφρά την κίτρινη φλούδα και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες (φλούδα και σάρκα ολόκληρα).
Αφαιρούμε τις λευκές μεμβράνες και τα κουκούτσια (τα κρατάμε για αργότερα).
Κόβουμε κάθε φέτα λεμονιού σε πολύ μικρά κομματάκια.
Μαζεύουμε όλα τα κουκούτσια και τις μεμβράνες που καθαρίσαμε από τα λεμόνια και τα βάζουμε σε διπλωμένο τούλι ή σε διπλωμένο τουλπάνι.
Στη συνέχεια, δένουμε το τούλι.
Σε κατσαρόλα με χοντρή βάση τοποθετούμε τα ψιλοκομμένα λεμόνια, το δεματάκι με τα κουκούτσια και τις μεμβράνες.
Τα καλύπτουμε με το νερό.
Τα βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 30΄ από την ώρα που θα πάρουν βράση, έως ότου μαλακώσουν οι λεμονόφλουδες.
Αφαιρούμε το δεματάκι με τα κουκούτσια.
Το αφήνουμε να κρυώσει και το πιέζουμε για να πάρουμε όσο περισσότερη πηκτίνη-ζελέ μπορούμε. Φροντίζουμε η πηκτίνη αυτή να πέφτει μέσα στα λεμόνια.
Μετράμε τώρα με ένα φλιτζάνι τα υλικά της μαρμελάδας.
Όσα φλιτζάνια βγουν τα υλικά που βράσαμε τόσα φλιτζάνια ζάχαρη θα προσθέσουμε. (Περίπου 3,5 φλιτζάνια βγαίνει, ανάλογα με το πόσο υγρό εξατμίζεται κατά το βρασμό.)
Βάζουμε τα υλικά με τη ζάχαρη να βράσουν σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ξαφρίζοντας όποτε εμφανίζεται αφρός στην επιφάνεια.
Βράζουμε για περίπου 25΄-30΄ μέχρι να δέσει η μαρμελάδα.
Η μαρμελάδα έχει δέσει όταν μένει παχύ στρώμα στην ανάποδη της κουτάλας.
Μοιράζουμε την καυτή μαρμελάδα σε δύο καυτά αποστειρωμένα βάζα.
Γεμίζουμε μέχρι πάνω. Σφραγίζουμε κι αναποδογυρίζουμε τα βάζα.
Τα αφήνουμε μέχρι να κρυώσουν τελείως.
Διατηρούμε τα βάζα στο ντουλάπι για μήνες.
Όταν τα ανοίξουμε φροντίζουμε να τα διατηρούμε στο ψυγείο.
Μαρμέλαδα βανίλια-μήλο
Υλικά συνταγής
700 γραµµ. βανίλιες φρέσκιες
300 γραµµ. μήλα
όση σηκώσει ζάχαρη
1/2 λεμόνι (χυμός)
Εκτέλεση
Τα φρούτα να είναι ώριμα, χωρίς χτυπήματα (γερά).
Τα πλένουμε καλά. Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε μπουκιές.
Τα βάζουμε σε κατσαρόλα.
Αφαιρούμε τα κουκούτσια από τις βανίλιες και τις προσθέτουμε στην κατσαρόλα.
Περιχύνουμε µε 3/4 φλ. τσαγιού νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε (σε χαμηλή φωτιά) από την ώρα που θα πάρει βράση για 15΄, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα φρούτα και να λιώσουν.
Μετράμε τότε το μείγμα των φρούτων.
Όσα φλιτζάνια είναι τα φρούτα τόσα φλιτζάνια ζάχαρη συμπληρώνουμε στην κατσαρόλα.
Ανακατεύουμε καλά τα φρούτα (την πούλπα πλέον) µε τη ζάχαρη, να λιώσει.
Βράζουμε τη μαρµελάδα σε μέτρια φωτιά, από την ώρα που θα πάρει βράση για 15΄-20΄.
Προς το τέλος του βρασμού προσθέτουμε το χυμό και αφήνουμε να βράσει για 1΄-2΄.
Γεμίζουμε αποστειρωμένα βάζα ζεστά µε την καυτή μαρµελάδα μέχρι πάνω (να ξεχειλίζει).
Σφραγίζουμε µε τα καπάκια και αναποδογυρίζουμε στον πάγκο (το καπάκι να ακουμπά στον πάγκο) μέχρι να κρυώσουν καλά.
Τα φυλάμε στο ντουλάπι µας.
Όταν ανοίξουμε το βάζο µε τη μαρµελάδα, το συντηρούμε στο ψυγείο.
Μαρμέλαδα εσπεριδοειδών
Συνέχεια...
Τα τουρσιά του χειμώνα!

Τα τουρσιά του χειμώνα!

Αγγουράκια, πιπεριές, λάχανο, πράσινες ντομάτες, μελιτζανάκι αλλά και ανάμεικτα λαχανικά. 
Η λίστα είναι ατελείωτη, φαντασία να ’χετε και μην φοβάστε τους τολμηρούς πειραματισμούς.
Το μόνο που χρειάζεστε από υλικά και εξοπλισμό είναι αρκετά γυάλινα βάζα σε διάφορα μεγέθη, με μεγάλο άνοιγμα και καπάκι που να κλείνει αεροστεγώς (κατά προτίμηση τα βάζα με το λάστιχο και το μεταλλικό κλιπ).
Θα χρειαστείτε επίσης μπόλικο ξίδι και αλάτι. Μετά, κάντε και μια βόλτα στη λαϊκή για να επιλέξετε φρέσκα λαχανικά ή βγείτε στο μποστάνι σας οι τυχεροί εκτός πόλης και μαζέψτε τα ολόφρεσκα ζαρζαβατικά σας. 


Ξίδι και άλμη
Επιλέξτε ένα καλό ξίδι που είναι το βασικό συντηρητικό υλικό των τουρσιών. Ξίδι από λευκό ή κόκκινο κρασί και μηλόξιδο είναι ό,τι πρέπει. Καλό είναι τα αγοράσετε ένα ξίδι καλής ποιότητας τώρα που είναι ακόμα η εποχή του. Ακόμα και όσοι μένετε στην Αθήνα, με μια βόλτα στα Μεσόγεια σε ένα από τα αναρίθμητα οινοποιεία, θα βρείτε εξαιρετικό ξίδι σε μεγάλες ποσότητες και καλές τιμές και μάλιστα όσο αψύ το θέλετε.
Το ξίδι χρησιμοποιείται άλλοτε μόνο του και άλλοτε άλμη, δηλαδή αλατόνερο. Επιπρόσθετα χρησιμοποιούμε και το νερό στο οποίο κάποιες φορές ζεματίζουμε τα λαχανικά που θα κάνουμε τουρσί. Το υγρό μας μείγμα συμπληρώνεται με ζάχαρη ή μέλι (σε μικρές δόσεις, όπως θα δείτε) και είναι έτοιμο, ανάλογα με τη συνταγή.
Όσο για τα λαχανικά, ανάλογα με τη συνταγή άλλοτε χρησιμοποιούνται ωμά και άλλες φορές ζεματισμένα.
Ανάμεικτα λαχανικά τουρσί  
Υλικά για 2 κιλά
• 2 κιλά ανάμεικτα λαχανικά όπως: τρυφερά καρότα σε χοντρές φέτες, πράσινες ντομάτες σε φέτες, μπουκετάκια μπρόκολου, κλωνάρια και φύλλα σέλερι χονδροκομμένα, ολόκληρα κρεμμυδάκια στιφάδου ξεφλουδισμένα, μικρά ραπανάκια ολόκληρα, καλά πλυμένα αλλά όχι ξυσμένα, μερικές καυτερές πιπερίτσες και πιπεριές Φλωρίνης σε κομμάτια, ολόκληρα λαχανάκια Βρυξελλών, χονδρές ροδέλες πράσου και ό,τι άλλο σας αρέσει
• αλάτι
• 1 λίτρο ξίδι από λευκό κρασί
• 2 γεμάτες κουταλιές ζάχαρη
• 1 γεμάτη κουταλιά σπόροι πιπεριού ή καρφάκια γαρίφαλου
Εκτέλεση
Βάζω κάθε λαχανικό σε ξεχωριστά βαθιά πιάτα ή μπολ.
Βάζω να βράσει άφθονο αλατισμένο νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Όταν κοχλάσει ρίχνω κάθε λαχανικό να βράσει μόνο του, π.χ. πρώτα τα καρότα, μετά τα μπουκετάκια του κουνουπιδιού, στη συνέχεια τα κρεμμυδάκια κ.ο.κ. Βράζω κάθε λαχανικό όχι περισσότερο από 4 - 5 λεπτά γιατί θέλω να παραμείνουν τραγανά. Βγάζω κάθε λαχανικό με τρυπητή κουτάλα και τα ρίχνω σε μια λεκάνη όλα μαζί. Τα ανακατεύω πολύ καλά.
Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζω το ξίδι, τη ζάχαρη, τους σπόρους πιπεριού ή τα γαρίφαλα και τα αφήνω να πάρουν μια-δυο βράσεις. Αποσύρω από τη φωτιά και σουρώνω το υγρό.
Μοιράζω τα ανάμεικτα λαχανικά σε αποστειρωμένα* γυάλινα βάζα και τα απογεμίζω με το καυτό μείγμα του ξιδιού. Αφήνω το υγρό να κρυώσει καλά μέσα στα βαζάκια και μετά τα κλείνω.
Αφήνω τα βαζάκια σε σκοτεινό και δροσερό σημείο για 2 εβδομάδες πριν τα ανοίξω. Μετά το άνοιγμα το τουρσί διατηρείται για καιρό εντός ή εκτός ψυγείου, πάντα σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Για να σερβίρω, στραγγίζω την ποσότητα των λαχανικών που θέλω, τα βάζω σε ένα πιάτο και περιχύνω με ελαιόλαδο.

Μικρά αγγουράκια τουρσί
Υλικά για 1 κιλό
• 1 κιλό μικρά αγγουράκια για τουρσί (θα τα βρείτε στη λαϊκή ή θα τα παραγγείλετε από μανάβη σας)
• 250 γρ. αλάτι
• 1½ λίτρο ξίδι από λευκό κρασί
• 125 γρ. μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο, καθαρισμένα και ολόκληρα
• 1 φύλλο δάφνης, σπασμένο σε μικρά κομμάτια
• 6 μικρές ξερές πιπερίτσες (ή λιγότερες, ανάλογα με το πόσο τις αντέχετε)
• 6 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι
• 1 κουτ. σούπας ξερό εστραγκόν
• 6 καρφάκια γαρίφαλο
Εκτέλεση

 Σε ένα μεγάλο μπολ ή σε μια λεκάνη βάζω τα αγγουράκια και το αλάτι και τα αφήνω για 12 - 14 ώρες. Τα μουσκεύω για 1 ώρα σε μια λεκάνη με κρύο νερό και 2 κουταλιές από το ξίδι, τα στραγγίζω καλά και τα σκουπίζω σχολαστικά με καθαρές βαμβακερές πετσέτες.
Τα μοιράζω σε γυάλινα αποστειρωμένα* βαζάκια τοποθετώντας τα ξαπλωμένα και με όμορφο τρόπο (όχι τυχαία ριγμένα μέσα στα βάζα δηλαδή) και στα ενδιάμεσα μοιράζω τα κρεμμυδάκια του στιφάδου, τα κομματάκια της δάφνης, τις πιπερίτσες, το θυμάρι, το εστραγκόν και τα γαριφαλάκια. Αφήνω ένα κενό 1½ εκ. από τα χείλη κάθε βάζου.
Γεμίζω τα βαζάκια με το ξίδι φροντίζοντας να πιέσω τα υλικά με ένα κουτάλι για να τα καλύψει τελείως το ξίδι. Κλείνω καλά τα βαζάκια με τα καπάκια τους και τα βάζω σε μέρος σκοτεινό και δροσερό.
Θα είναι έτοιμα σε 4 - 6 εβδομάδες αλλά συνεχίζουν να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση εκεί για πολλούς μήνες. Είναι θαυμάσια σε σπιτική ρώσικη σαλάτα, σε χάμπουργκερ, σε σαλάτες, σε ντιπ, ενώ είναι το μόνο υλικό που χρειάζεται μια απλή πατατοσαλάτα για να γίνει ένα πεντανόστιμο πιάτο.

Παντζάρια τουρσί
Συνέχεια...
Το μαγνήσιο

Το μαγνήσιο

Το μαγνήσιο είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον οργανισμό μας, καθώς είναι ένα ενδοκυτταρικό μεταλλικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε σε συγκεκριμένες ποσότητες.
Ο οργανισμός ενός ενήλικα περιέχει γύρω στα 24 γραμμάρια μαγνησίου, εκ των οποίων το 60% βρίσκεται στα κόκκαλα, το 39% στον ιστό και τα όργανα και μόλις 1% στο πλάσμα του αίματος.
Παρακάτω, σας παραθέτουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μαγνήσιο, τη χρησιμότητά του, σε ποιες τροφές μπορείτε να το βρείτε και πώς να επωφεληθείτε των ιδιοτήτων του, προσέχοντας πάντα τη γραμμή σας.

Σε τι χρησιμεύει το μαγνήσιο
Το μαγνήσιο είναι:
 • Αγχολυτικό,
 • Αντιφλεγμονώδες,
 • Αντιαλλεργικό,
 • Ρυθμιστής της θερμοκρασίας του σώματος,
 • Απαραίτητο για την οστεοποίηση (βοηθάει το ασβέστιο να εισχωρήσει στα οστά),
 • Ρυθμιστής του γλυκιδικού και λιπιδικού μεταβολισμού των μυϊκών, καρδιακών και νευρικών ιστών.
Βασικές πηγές μαγνησίου είναι το κακάο, τα λαχανικά, τα αποξηραμένα φρούτα, οι ξηροί καρποί, καθώς και ορισμένα μεταλλικά νερά.
Παρακάτω, ακολουθούν ανά διατροφική ομάδα, οι πλουσιότερες σε μαγνήσιο τροφές:
 • Κρεατικά ή συναφή: χοιρινό λουκάνικο, συκώτι, καρδιά, αρνίσια νεφρά, κόκκινο κρέας, πιτσούνι, αυγά.
 • Θαλασσινά: σαλιγκάρι της θάλασσας, βούκινο, μύδια, γαρίδες, καλαμάρια, αχιβάδες.
 • Αμυλώδη: καστανό ρύζι, ζυμαρικά ολικής αλέσεως, όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβύθια).
 • Λαχανικά: σπανάκι, ξινολάπαθο, σέσκουλο.
 • Φρούτα: μπανάνα, φρέσκο σύκο, αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί.
 • Δημητριακά: δημητριακά ολικής αλέσεως, ψωμί και μπισκότα ολικής αλέσεως, νιφάδες βρώμης, μούσλι.
 • Μεταλλικά νερά: Vittel, Contrex.
Η περιεκτικότητα του μαγνησίου σε διάφορες τροφές
Για να αυξήσετε την πρόσληψη του μαγνησίου μέσω των τροφών, παραθέτουμε ενδεικτικά την περιεκτικότητά του σε ορισμένες τροφές:
 • 100 γρ. σαλιγκάρια της θάλασσας μαγειρεμένα περιέχουν 300 mg
 • 50 γρ. ξηροί καρποί (το αμύγδαλο έχει την μεγαλύτερη περιεκτικότητα) περιέχουν 70 με 125 mg
 • 200 γρ. σπανάκι περιέχουν 100 mg
 • 10 γρ. κακάο σκόνη περιέχουν 52 mg
 • 20 γρ. φύτρα σιταριού ή αλεύρι σόγιας περιέχουν 50 mg
 • 60 γρ. ψωμί ολικής αλέσεως περιέχουν 49 mg
 • 60 γρ. λευκό ψωμί περιέχουν 30 mg
 • 25 γρ. αποξηραμένα φρούτα (η αποξηραμένη μπανάνα έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα) περιέχουν 7.5 με 25 mg
 • 100 γρ. μαγειρεμένα όσπρια περιέχουν 18 με 53 mg
 • 1 λίτρο μεταλλικό νερό Contrex περιέχει 84 mg
 • 1 λίτρο μεταλλικό νερό Vittel περιέχει 36 mg.
Το μαγνήσιο απορροφάται στο έντερο, αλλά η απορρόφηση αυτή δεν είναι πλήρης (μόνο το 30 με 60% του μαγνησίου που έχουμε προσλάβει από τις τροφές), ενώ η ταυτόχρονη λήψη βιταμίνης Β6 και D ευνοεί την απορρόφηση του μαγνησίου.

Ενδεδειγμένη ημερήσια ποσότητα πρόσληψης μαγνησίου ανάλογα με την ηλικία
 • Παιδιά ηλικίας 1 έως 3 χρονών: 80 mg
 • Παιδιά ηλικίας 4 έως 6 χρονών: 130 mg
 • Παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών: 200 mg
 • Παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών: 280 mg
 • Έφηβοι: 410 mg
 • Έφηβες: 370 mg
 • Ενήλικοι: 420 mg
 • Ενήλικες: 360 mg
 • Έγκυες: 400 mg
 • Θηλάζουσες: 390 mg
 • Ηλικιωμένοι: 420 mg
 • Ηλικιωμένες: 360 mg
Η ανεπαρκής πρόσληψη μαγνησίου δημιουργεί κούραση, υπερσυγκινητικότητα, άγχος, μυϊκούς πόνους, κράμπες, ταχυπαλμίες και σπασμοφιλία (μυϊκοί σπασμοί χωρίς υπασβεστιαιμία).
Έλλειψη μαγνησίου παρατηρείται στα υποσιτιζόμενα άτομα, στους χρόνια αλκοολικούς, καθώς και στα άτομα που πάσχουν από ορισμένες παθήσεις όπως εντερική δυσαπορρόφηση, παγκρεατίτιδα, διαβήτη, υποπαραθυρεοειδισμό, υπερθυρεοειδισμό, καρδιαγγειακά προβλήματα και υπέρταση.

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική πρόσληψη μαγνησίου. Συνήθως, η πλεονάζουσα ποσότητα μαγνησίου αποβάλλεται με τα ούρα. Αλλά η υπερμαγνησιαιμία μπορεί να προκληθεί και λόγω νεφρικής ανεπάρκειας και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται οι τροφές που είναι πλούσιες σε μαγνήσιο.
Συνέχεια...
Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας

Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας

World Philosophy Day

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2002 την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της UNESCO, που αναγνώρισε την ανάγκη για κοινό στοχασμό πάνω στα σύγχρονα προβλήματα, που απασχολούν την ανθρωπότητα.
Την ημέρα αυτή, ο οργανισμός του ΟΗΕ για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση προτρέπει τα κράτη - μέλη του να διοργανώνουν εκδηλώσεις και συζητήσεις για φιλοσοφικά θέματα.
Συνέχεια...
Μικρή Σαρακοστή

Μικρή Σαρακοστή

Από την 15η Νοεμβρίου, δηλαδή από την επομένη της γιορτής του Αγίου Φιλίππου, αρχίζει η 40ήμερος νηστεία των Χριστουγέννων και λέγεται Μικρή Σαρακοστή, η δε γιορτή του Αγίου Φιλίππου λέγεται και Μικρή Αποκριά.
Η νηστεία των Χριστουγέννων παρ όλο που κρατά 40 ημέρες δεν είναι τόσο αυστηρή όσο η της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεν είναι αυστηρή επειδή επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος (εκτός Τετάρτης και Παρασκευής), γίνεται δε αυστηρή μετά την 17η Δεκεμβρίου.
Νηστεία θα πει εθελοντική ή υποχρεωτική αποχή από ορισμένες ιδιαίτερα λιπαρές τροφές για
 θρησκευτικούς λόγους. Νήστευαν οι Αιγύπτιοι, οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Εβραίοι, οι Ρωμαίοι, οι Μωαμεθανοί, οι Βουδιστές του Θιβέτ, οι Βραχμάνες των Ινδιών, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, λαοί του Σιάμ και άλλοι. Δεν νήστευαν όμως όλοι για τον ίδιο λόγο. Άλλοι νήστευαν για λόγους θρησκευτικούς ή υγιεινής, όπως οι Αιγύπτιοι, οι δε αρχαίοι 'Ελληνες μονάχα κατά την περίοδο των Ελευσίνιων και Θεσμοφορίων μυστηρίων για κάθαρση και εξιλασμό.
Οι Εβραίοι θεωρούσαν τη νηστεία σαν πράξη ευάρεστη στο Θεό. Άλλοι νήστευαν σε κρίσιμες εθνικές στιγμές, άλλοι εφαρμόζουν αυστηρή νηστεία και δεν αναγνωρίζουν ελαφρυντικά ή εξαιρέσεις.
Τη νηστεία, η οποία δεν προέρχεται από εσωτερική διάθεση καταδικάζουν οι Προφήτες και ο Ιησούς εναντιώθηκε στη νηστεία των Φαρισαίων. Ο ίδιος ύστερα από το βάπτισμα κατευθυνόμενος προς την έρημο νήστεψε 40 ημέρες απαντώντας στον πρώτο πειρασμό το αλησμόνητο "Γέγραπται ουκ επ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος αλλ΄ επί παντί ρήματι εκπορευομένω δια στόματος Θεού".
Δίνεται  σ΄ολους η ευκαιρία να νηστεύσουν αρκετές φορές το χρόνο, να νοιώσουν ελεύθεροι, ανάλαφροι, να βρεθούν κοντύτερα στο Θεό.
Η νηστεία των Χριστουγέννων ξεκινά, θα έρθει σύντομα η Μεγάλη Σαρακοστή, των Αγίων Αποστόλων, ο Δεκαπενταύγουστος.
Το έθιμο αυτό, που παρέλαβαν οι χριστιανοί και το διαμόρφωσαν σε παράγοντα αξιόλογο της εν γένει πνευματικής τους ζωής, οφείλουμε να το κρατήσουμε όλοι μας, διότι η νηστεία εξαγνίζει τον άνθρωπο, τον ελαφρύνει, τον ανεβάζει και τον κάνει πνευματικά ανώτερο.
Γαληνεύει το πνεύμα, παύει τις ορμές των παθών και συντελεί στην καλή και ομαλή λειτουργία του οργανισμού.
Βασιλεία Μίχου - Πρωινός Λόγος.
Συνέχεια...