Αγία Μαρία η Μαγδαληνή

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή

Η αγία ένδοξος και πανεύφημος Μαρία η Μα­γδαληνή υπήρξε η πιστή και αφοσιωμένη Μαθήτρια του Υιού και Λόγου του Θεού, η ακόλουθος της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Διακόνισσα του Κυρίου και των Αποστόλων, η εκλεκτή Μυροφόρος, η Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως, η Ισαπόστολος και κήρυκας της πί­στεως. Σ' αυτήν δόθηκε η χάρις να δη πρώτη μετά την Ανάσταση, μαζί με την Θεοτόκο, τον Αναστάντα Ιη­σού. Αυτή ευαγγελίσθηκε στους Αποστόλους την Α­νάσταση του Κυρίου. Μέσα στα ιερά Ευαγγέλια δοξά­ζεται από τους αγίους τέσσερις Ευαγγελιστές, ως πρώ­τη μετά την Θεοτόκον, Μαθήτρια και Μυροφόρος. Πατέρες της Εκκλησίας μας την χαρακτηρίζουν σε­μνή και σοφή παρθένον με ψυχική ωραιότητα. Η α­γία Μαρία η Μαγδαληνή είναι «ωραίο και ευγενικό παράδειγμα γυναικείας αφοσιώσεως, που φθάνει στην αυταπάρνηση και τον ηρωισμό. Γιατί ας μην έχη η γυναίκα την μυϊκή δύναμη του ανδρός, έχει όμως πλούτο αισθημάτων. Και είναι αλήθεια πως τους ήρω­ες δεν τους κάνει η σωματική ρώμη, αλλά η πίστη και η ευψυχία. "Ηρίστευσαν γυναίκες τω σω Σταυρώ κρατυνθείσαι, Χριστέ παντοδύναμε" ψάλλει η Εκκλη­σία μας»1.
* * ** * ** * *
Η καταγωγή της
Πατρίδα της ήταν η πόλη Μάγδαλα, γι' αυτό ο­νομάσθηκε Μαγδαληνή, εκ του τόπου καταγωγής της. Τα Μάγδαλα, κατά πάσα πιθανότητα, ευρίσκοντο στην Γαλιλαία, επί της δυτικής όχθης της λίμνης Τιβεριάδος. Καταγόταν από πλούσια και επιφανή οικο­γένεια. Οι γονείς της, ο Σύρος και η Ευχαριστία, ήταν εξαιρετικά ελεήμονες και φιλεύσπλαχνοι. Ζούσαν με φόβο Θεού, τηρούσαν τις εντολές του παλαιού Νόμου (Μωσαϊκού), γιατί αυτός ο Νόμος επικρατούσε τότε, αν και πλησίαζε το τέλος του. Γεννούν, λοιπόν, οι μα­κάριοι αυτοί γονείς την μακαρία Μαρία. Όταν άρχι­σε αυτή να μεγαλώνη, δεν θέλησε να ασχοληθή με τα συνηθισμένα έργα των γυναικών της εποχής, δηλ. να υφαίνη και να γνέθη και να φτιάχνη λαμπρά υφάσμα­τα, αλλά διάλεξε να επιδοθή στις σπουδές και πήγε κοντά σε διδάσκαλο να μάθη γράμματα, κατά τον βιο­γράφο της Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο2. Έτσι μελέτησε όλη την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαιτέρως α­γάπησε το Ψαλτήριον και τις Προφητείες. Εντρυφώντας στα βιβλία αυτά, ανίχνευε τις προρρήσεις των Προφητών για την έλευση του Χριστού και Μεσσίου. Μετά τον θάνατο των γονέων της, ενώ είχε πλέον κά­θε ελευθερία και εξουσία να περάση την ζωή της μέ­σα στη ραθυμία, την άνεση και την πολυτέλεια, συνέ­χισε να ζη με μελέτη και προσευχή. Την τρυφή και κάθε είδος αναπαύσεως απέφευγε, την καλοπέραση και τις ηδονές απέρριπτε. Μοίραζε τα πλούτη της και τα υπάρχοντά της σε όποιους είχαν ανάγκη. Με την ε­λεήμονα καρδιά της και την γενναιόδωρη μεγαλοψυ­χία της, άδειαζε τα επίγεια ταμεία της και συγκέντρω­νε στα ουράνια θησαυρούς άφθαρτους και αιώνιους. Διάλεξε να ακολουθήση τον δρόμο της αγνείας και παρθενίας. Για να διαφύλαξη την καθαρότητα σώμα­τος και ψυχής, απέφευγε τις πολλές συναναστροφές και κοσμικές εκδηλώσεις. Αυτήν την υψηλή, ενάρετη και ένθεη πολιτεία της βλέποντας ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους, μισόκαλος Διάβολος, εφθόνησε και εφοβήθη. Ορμά εναντίον της με όλη του την δύναμη. Την πολιορκεί με τα σκοτεινά και πονηρά μηχανεύματα και τεχνάσματά του και στέλνει επτά πονηρά πνεύματα που την κυριεύουν3.

Περί των επτά δαιμονίων
Από τα επτά πονηρά πνεύματα ο Κύριος την εθεράπευσε και την ελύτρωσε. Διότι η μακαρία πλησίασε τον Δεσπότη και Σωτήρα Ιησού Χριστό με θερμή καρδιά και πίστη και έλαβε από τον Ιατρό των ψυ­χών και των σωμάτων την ίαση και θεραπεία.

Διαβάζομε στο κατά Λουκάν άγιο Ευαγγέλιο (Λουκ. η', 1-3) «Κατά τον χρόνο που ακολούθησε, περνούσε ο Κύριος κάθε πόλη και χωριό, και εκήρυττε και εδίδασκε το χαρμόσυνο άγγελμα της βασιλείας του Θεού. Μαζί με αυτόν ήταν και οι δώδεκα μαθητές και μερικές γυναίκες, οι οποίες είχαν θεραπευθή από Αυτόν από νόσους και βασανιστικές παθήσεις και από πνεύματα πονηρά και από ασθένειες. Η Μαρία, η οποία ελέγετο Μαγδαληνή, και από την οποία είχαν εκδιωχθή επτά δαιμόνια και η Ιωάννα, σύζυγος του Χουζά, ο οποίος ήτο οικονομικός διαχειριστής του Ηρώδη και η Σουσάννα και άλλες πολλές, οι οποίες υπηρετούσαν Αυτόν και προσέφεραν για την συντή­ρηση Αυτού και των Αποστόλων από τα υπάρχοντά τους».

Η άγια Μαρία η Μαγδαληνή ήταν άρρωστη αλλά όχι αμαρτωλή!
Στον Βίο της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής (του οποίου η αρχή είναι: «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ»4 διατυπώνονται τα εξής περί των επτά δαιμο­νίων: «Όταν ακούς για τα επτά δαιμόνια να σκέπτε­σαι τα πνεύματα που είναι τα αντίθετα των επτά αρε­τών. Δηλαδή πνεύμα αφοβίας Θεού, πνεύμα ασυνεσίας, πνεύμα αγνωσίας, πνεύμα ψεύδους, πνεύμα κενο­δοξίας, πνεύμα επάρσεως, πνεύμα κάλλους. Και όλα αυτά είναι αντίθετα και αντίπαλα όλων των αρετών. Γιατί κάθε αμαρτία έχει τον δαίμονά της δηλ. το πνεύ­μα που την ενεργεί».

Ο Θεοφάνης Κεραμεύς γράφει: «Αλλά να μην νομίση κανείς ότι η Μαρία είχε επτά δαίμονες. Αλλά ό­πως ακριβώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ο­νομάζονται συνωνύμως επτά πνεύματα, καθώς ο μέγας Ησαΐας τα αρίθμησε: "Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος και γνώσεως και ευσέ­βειας και φόβου Θεού". Έτσι αντιθέτως και οι ενέργειες των δαιμόνων λέγονται δαίμονες. η ακηδία, η φειδωλία, η απείθεια, ο φθόνος, το ψευδός, η απλη­στία και κάθε πάθος είναι συνώνυμον του δαίμονος που το εγέννησε. Όποιος, λοιπόν, είναι κυριευμένος από αυτά τα πάθη, κατέχεται από δαίμονες. Δεν ήταν λοιπόν καθόλου απίθανον και αδύνατον και η Μαρία η Μαγδαληνή να υποδουλώθηκε σε κάποια επτά πά­θη, από τα οποία λυτρώθηκε και ύστερα έγινε μαθή­τρια του Σωτήρος»5.

Και στον άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιεροσολύ­μων (α' ήμισυ ζ' αιώνος) διαβάζομε: «Τον συμβολικό αριθμό επτά και όταν πρόκειται περί της αρετής και όταν πρόκειται περί της κακίας, βλέπομε να χρησιμοποιή η Αγία Γραφή. Ευλόγως, λοιπόν, διαλέγει ο Σω­τήρας την Μαρία την Μαγδαληνή, από την οποία εξέβαλε επτά δαιμόνια, για να εκδίωξη μέσω αυτής, τον άρχοντα της κακίας (διάβολο) από την ανθρώπινη φύση. Διότι οι ιστορίες διδάσκουν την Μαγδαληνή αυτήν δια βίου παρθένον. Και αναφέρεται μαρτύριον της Μαρίας Μαγδαληνής, όπου γράφεται ότι για την άκραν παρθενίαν και καθαρότητά της, φαινόταν στους βασανιστές της, σαν καθαρό κρύσταλλο»6.

Την ίδια άποψη διατυπώνει περί των επτά δαιμο­νίων και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας στην Ερμηνεία του στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: «Καθώς είναι επτά πνεύματα της αρετής έτσι είναι και εξ εναντίας επτά πνεύματα της κακίας. Ωσάν πως είναι Πνεύμα φόβου Θεού, έτσι είναι και εξ εναντίας Πνεύμα αφοβίας Θε­ού. είναι Πνεύμα συνέσεως, είναι και εναντίον Πνεύ­μα ασυνεσίας, και καθεξής τα λοιπά. Εάν το λοιπόν δεν εβγούν τα επτά ταύτα πνεύματα της κακίας από την ψυχήν, δεν δύναται τινάς ν' ακολουθή τον Χριστόν. Διότι πρώτον πρέπει να εβγάλη κανείς τον Σατανάν από λόγου του, και τότε να κατοικήση ο Χρι­στός»7.

Αυτά γράφουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας και αυτήν την ερμηνεία δίνουν όσον αφορά τα επτά δαι­μόνια.
Είναι κατασυκοφάντηση και βλάσφημος λόγος ε­ναντίον της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής η ταύτι­σή της με την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου, η οποία στο σπίτι του Φαρισαίου άλειψε τα πόδια του Ι­ησού με μύρα. Έχει γίνει δυστυχώς μεγάλη παρερμη­νεία των περικοπών του ιερού Ευαγγελίου από (ορι­σμένους συγγραφείς ακόμη και εκκλησιαστικούς διό­τι εταύτισαν την αγία Μαρία την Μαγδαληνή με την αμαρτωλή γυναίκα, η οποία έπλυνε τα πόδια του Κυ­ρίου με τα δάκρυά της και τα άλειψε με μύρο, δείχνο­ντας την συντριβή της, τον σπαραγμό της καρδιάς της, και την μετάνοιά της για τις αμαρτίες της (Βλ. Λουκ. ζ' 36-50). Γι' αυτήν μιλά ο ιερός Λουκάς ανώνυ­μα: «Και γυνή ήτις ην αμαρτωλός εν τη πόλει». Στο α­μέσως επόμενο κεφάλαιο (Λουκ. η', 1-3), ομιλεί για την αγία Μαρία την Μαγδαληνή και αναφέρεται στην θεραπεία της από τον Ιησού. Αν η Μαρία η Μαγδα­ληνή ήταν η αμαρτωλός γυνή, ο άγιος Ευαγγελιστής δεν θα απέκρυπτε το όνομά της, ενώ αμέσως παρακάτω μιλάει συγκεκριμένα και ονομαστικά γι' αυτήν και για την θεραπεία της από τα επτά δαιμόνια. Το όνομα της αμαρτωλής και πόρνης γυναικός δεν αναγράφεται πουθενά μέσα στα ιερά Ευαγγέλια. Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή όμως αναφέρεται συγκεκριμένα και ονο­μαστικά μετά την θεραπεία της, ως μαθήτρια και ακό­λουθος του Κυρίου και της Θεοτόκου Μητρός Του, ως Διακόνισσα των Αποστόλων και ως πρώτη των Μυροφόρων.

Στην Ορθόδοξη Υμνολογία μας της Μεγάλης Ε­βδομάδος, γίνεται πολύ καθαρά η διάκριση μεταξύ των γυναικείων αυτών προσώπων. Της πόρνης γυναι­κός που άλειψε μύρα τον Κύριο, της οποίας «μνείαν ποιείσθαι οι θειότατοι Πατέρες εθέσπισαν» τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη. Και της αγίας Μαρίας της Μα­γδαληνής ως Μυροφόρου και Ευαγγελιστρίας της Αναστάσεως του Σωτήρος. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσό­στομος ερμηνεύοντας τα άγια Ευαγγέλια, ερευνά και διευκρινίζει ποιες και πόσες ήταν οι γυναίκες που ά­λειψαν με μύρα την κεφαλήν και τα πόδια του Κυρίου και ουδεμίαν σχέσιν έχουν με την αγία Μαρία την Μαγδαληνή8. Ο άγιος Ιωάν. ο Χρυσόστομος έχει γράψει και Λόγους με θέμα την πόρνη γυναίκα που μετενόησε9 και η οποία είναι ένα πρόσωπο άγνωστο και ανώνυμο.

Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πλάνη και αυτή η σύγχυση γύρω από το ιερό πρόσωπο της Αγίας Μα­ρίας της Μαγδαληνής; Η σύγχυση αυτή προήλθε από την Δύση και είναι αυτή άλλη μία παπική πλάνη.

«Συγχέεται συνήθως, μάλιστα δε εις την Δύσιν, και κακώς ταυτίζεται η Μαγδαληνή μετά της αμαρτω­λού γυναικός, η οποία στην οικία του Φαρισαίου Σίμωνος άλειψε τα πόδια του Ιησού με μύρα»10.
* * ** * ** * *
Μαθήτρια του Κυρίου Ακόλουθος τής Θεοτόκου
Ο φιλάγαθος λοιπόν και φιλεύσπλαγχνος Κύ­ριος την εθεράπευσε δια της χάριτός Του και την ε­λευθέρωσε από τα επτά δαιμόνια. Και αυτή συναισθα­νόμενη την μεγάλη ευεργεσία, γεμάτη ευγνωμοσύνη για τα αγαθά που αξιώθηκε, άφησε τα πάντα και άρχι­σε να ακολουθή τον Σωτήρα και Διδάσκαλο, όπως έ­καναν οι Μαθητές και Απόστολοι. Απεκδύθηκε κάθε κακία και ενδύθηκε κάθε αρετή και αγαθότητα η μα­καρία Μαρία. Για τα επίγεια και για τους συγγενείς καθόλου πλέον δεν ενοιάζετο. Για τα αγαθά του κό­σμου, πλούτη, δόξα, ωραιότητα, καθόλου δεν εφρόντιζε. Έβλεπε τους χωλούς να θεραπεύονται, τους τυ­φλούς να αναβλέπουν, τα δαιμόνια να εκδιώκονται, να επιτιμώνται και να διασκορπίζονται από τον Δεσπότη Χριστό, τους παραλύτους να περπατούν. Από όλα αυ­τά και από τις μαρτυρίες των Γραφών καταλάβαινε ό­τι Αυτός είναι ο αναμενόμενος ελευθερωτής του Ισ­ραήλ. Αναγνώριζε ότι και άλλοι βέβαια, συνέβη να κατορθώσουν θαύματα, αλλά όχι με τέτοια εξουσία, με τέτοια δύναμη. Εκείνοι τα κατώρθωναν με προσευ­χή και σαν δούλοι. Σ' Αυτόν, όμως, το «Σοι λέγω» και το «Θέλω. καθαρίσθητι» ελέγοντο με μεγάλη εξουσία και κυριότητα. Τώρα περπατά επάνω στη θάλασσα ε­λαφρά, δίχως διόλου να βρέχεται. Ύστερα, με την δύ­ναμή Του, καταπαύει τον άνεμο. Ανασταίνει νεκρούς, σαν να είναι ο θάνατος ένας ύπνος. Αυτά όλα, που με τέτοια εξουσία διαπράττει, είναι γνώρισμα της θεϊκής Του δεσποτείας και δυνάμεως. Έτσι η μακαρία κατε­νόησε πλήρως και επίστεψε ότι Αυτός είναι αληθώς ο Υιός του Θεού. Και τον ακολουθούσε πιστά και αφο­σιωμένα, υπηρετώντας Αυτόν και τους μαθητές Του και όσους Τον ακολουθούσαν. Τα πλούτη της, την πε­ριουσία της, όλα τα διέθεσε στην διακονία των Μαθη­τών και του Κυρίου. Αλλά και με την Μητέρα Του, Θεοτόκο Παρθένο Μαριάμ, συνδέθηκε με σύνδεσμο φιλίας και αγάπης και με τους συγγενείς της. Και με όλους αυτούς που ακολουθούσαν τον Χριστό, όλη την συνοδεία των Μαθητών και Μαθητριών. Μάλιστα, ξε­χώρισε μέσα στην συνοδεία των Μαθητριών ως πρώ­τη μετά την Θεοτόκο, όπως ο Πέτρος ξεχώριζε ως πρώτος και επί κεφαλής των Αποστόλων.

«Όπως ακριβώς, λέγουν, ο αρχηγός των Αποστό­λων ονομάσθηκε Πέτρος για την ασάλευτη πίστη που είχε στον Χριστό, την Πέτρα, έτσι και αυτή έγινε αρ­χηγός των Μαθητριών για την καθαρότητά της και τον πόθο που είχε προς Αυτόν, και Μαρία ονομάσθηκε από τον Σωτήρα, ομωνύμως προς την Μητέρα Του. Και όπως τον Δεσπότη ακολουθούσε ο χορός των Μαθητών, έτσι την Δέσποινα και Μητέρα του Κυ­ρίου, ακολουθούσε ο χορός των μαθητευομένων γυ­ναικών. Διότι στο Ευαγγέλιο γράφει "εθαύμαζον γαρ, ποτέ οι Μαθηταί ότι μετά γυναικός ελάλει"11. Δηλ. α­πορούσαν και εθαύμαζαν οι Μαθητές γιατί είδαν τον Κύριο να συνομιλή με γυναίκα. Διότι ο Κύριος δεν συνήθιζε να συνομιλή με γυναίκες. Αλλά τον ευαγγε­λικό δρόμο της Μητρός του Δεσπότου, Υπεραγίας Θεοτόκου, που διέτρεχε με τον Υιό και Δημιουργό Της, και αυτές ακολουθούσαν μαζί της. Και διακονού­σαν τον κοινόν Δεσπότην και Κύριον και τους Μαθη­τές Του από τα υπάρχοντά τους, σε ό,τι εχρειάζοντο»12, γράφει ο άγιος Μόδεστος, αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων.
* * ** * ** * *
Στο άχραντον πάθος
Σταυρώ καθηλούμενον Χριστόν, καθορώσα έκλαιες Μαγδαληνή και εκραύγαζες. Τί το ορώμενον; η ζωή πώς θνήσκεις, και η κτίσις βλέπουσα κλονείται και φωστήρες σκοτίζονται;13

Μέχρι το άχραντον Πάθος του Κυρίου ακολου­θεί ως πιστή Μαθήτρια και διάκονος. Την νύκτα της προδοσίας, όταν ο μαθητής προδίδει τον Διδάσκαλο και τον παραδίδει στα χέρια των αχάριστων και ασε­βών Ιουδαίων, μαζί με την Θεοτόκο Μαρία σπαράζουν από πόνο και αγωνία. Να πώς παρουσιάζουν πο­λύ παραστατικά οι άγιοι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης την παρουσία της αγίας Μα­ρίας Μαγδαληνής στην Σταύρωση του Κυρίου:

«Ήσαν δε εκεί και πολλές γυναίκες, οι οποίιες από μακρυά παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυτές ακολού­θησαν τον Ιησούν από την Γαλιλαία και Τον υπηρε­τούσαν. Μεταξύ αυτών ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή, και η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου» (Ματθ. κζ' 55-56).

«Ήσαν δε και μερικές γυναίκες, που από μακρυά παρακολουθούσαν τα γεγονότα, μεταξύ των οποίων ήτο και η Μαρία η Μαγδαληνή, και η Μαρία του Ια­κώβου του μικρού και του Ιωσή, και η Σαλώμη. Αυ­τές και όταν ευρίσκετο ο Ιησούς εις την Γαλιλαία Τον ακολουθούσαν και Τον υπηρετούσαν. Ήσαν ακό­μη και πολλές άλλες, οι οποίες είχαν ανεβή μαζί με Αυτόν από την Γαλιλαία εις τα Ιεροσόλυμα» (Μάρκ. ιε', 40-41).

«Οι στρατιώτες αυτά έκαναν. Στάθηκαν δε πλη­σίον εις τον Σταυρόν του Ιησού η μητέρα Του και η αδελφή της μητέρας Του, Μαρία του Κλωπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή» (Ιω. ιθ', 25).

Από απόσταση στην αρχή παρακολουθούν δακρυ­σμένες, με πόνο και σπαραγμό ψυχής οι Μαθήτριες με την Θεοτόκο την πορεία του Κυρίου προς τον Γολ­γοθά και την ανάρτησή Του επί του Σταύρου. Μαζί τους, η αγία Μαρία η Μαγδαληνή πονεμένη αλλά ά­φοβη, παρακολουθεί το δράμα του Διδασκάλου. Συ­μπαραστέκεται στην θλιμμένη Μητέρα Του και προ­σπαθεί να την παρηγόρηση. Δίπλα στον Σταυρό, μαζί με την Θεοτόκο και τον αγαπημένο μαθητή του Κυ­ρίου, Ιωάννη, ζει το αποκορύφωμα του θείου Δράμα­τος. Αξίζει να παραθέσουμε εδώ τον θρήνο της Μα­ρίας της Μαγδαληνής, καθώς βλέπει τον Κύριο της δόξης επί του Σταυρού κρεμάμενο14:

«Τί είναι τούτο, Δέσποτα και Θεέ; Τόσο άπειρον το πέλαγος της ευσπλαγχνίας Σου; Με αυτά σε αντα­μείβουν εκείνοι που γεύθηκαν και απήλαυσαν όλα τα καλά των ευεργεσιών Σου; Σε έντυσαν με χιτώνα χλευαστικό αυτοί που Συ τους έντυσες με φόρεμα α­φθαρσίας και σαν αετός άνοιξες τις φτερούγες Σου και τους έβαλες επάνω στα μετάφρενά σου; Επάνω στην αγία κεφαλήν Σου, στεφάνι υβριστικό σου φόρε­σαν, αυτοί που με δόξα και τιμή τους εστεφάνωσες; Ε­σύ που τους ελευθέρωσες από την σκλαβιά και την δουλεία της Αιγύπτου, καταδέχεσαι να λάβης ράπι­σμα απ' αυτούς; Με καλάμι χτυπούν την ακήρατη κε­φαλή Σου, εκείνοι που προς χάριν τους χώριζες την θάλασσα στα δυο, κτυπώντας την με ράβδο; Χολή με όξος σε ποτίζουν αυτοί που τους έστειλες εξ ουρανού το μάννα σαν βροχή και από την πέτρα ανέβλυσες σαν ποτάμι το νερό, με ένα χτύπημα ραβδιού; Αυτούς που τους αξίωσες να περάσουν την Έρημο και να σω­θούν, αυτοί σου προξενούν τους πόνους των καρφιών; Πες μας κάποιον λόγο παρήγορο, σ' εμάς που στεκό­μαστε εδώ και σ' αντικρύζουμε με τόσο πόνο! Παρη­γόρησε με λόγους τελευταίους, προ του θανάτου Σου, την Μητέρα Σου που εδώ κοντά Σου στέκεται. Τί με­γάλη παρηγοριά θα είναι για την Μητέρα Σου, τα λό­για αυτά προ του θανάτου. Μάλιστα, όταν αυτά τα λόγια λέγονται από έναν Μοναδικόν και αλησμόνητον Υιόν. Σε ποιον την εμπιστεύεσαι αναχωρώντας από την ζωή; Γιατί, μπορεί να σε γέννησε δίχως πόνους, αλλά τώρα ρομφαία τρυπά και πληγώνει την καρδιά της, καθώς Σε βλέπει σ' αυτήν την αθλιότητα. Πες λό­γο παρήγορο και στον Μαθητή, ο οποίος θα γίνη πα­ρηγοριά της Μητρός Σου».

Εκεί, ακούει τον Κύριο να αρθρώνη τις τελευ­ταίες Του λέξεις. Να απευθύνη τον τελευταίο Του λό­γο στην Μητέρα Του, λέγοντας: «Μήτηρ, ιδού ο Υιός Σου» και στον αγαπημένο μαθητή Ιωάννη: «Ιωάννη, ιδού η μήτηρ σου» (Ιω. ι', 26-27). Και η Μαγδαληνή ξεσπά σε θρήνο που συνοδεύει τον θρήνο της Πανα­γίας Μητέρας, που σπαράζει και οδύρεται, ακούγο­ντας τον αγαπημένο Της Υιό, να αφήνη την τελευταία του λέξη «Τετέλεσται» μαζί με την τελευταία ανθρώ­πινη πνοή Του επάνω στον Σταυρό.
* * ** * ** * *
Μυροφόρος

Έρρανε τον Τάφον η πρώτη Μυροφόρος Μαγδαληνή Μαρία15
Κάτω από τον Σταυρό, στέκεται η θαυμαστή Μα­ρία και περιμένει ακλόνητη. Στέκεται στον Γολγοθά και περιμένει με δέος. Βλέπει με προσοχή τι γίνεται. Δύο κρυφοί μαθητές του Κυρίου εμφανίζονται, ο βου­λευτής Ιωσήφ και ο Νικόδημος. Έχουν πάρει άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν το Σώμα του Διδασκάλου. Αποκαθηλώνουν το Πανάγιο Σώμα από τον Σταυρό, το τυλίγουν με ευλάβεια και σεβασμό στο λευκό σενδόνι. Το αλείφουν με σμύρνα και αλόη. Το ενταφιά­ζουν μέσα στο λαξευμένο καινούργιο μνήμα, σ' ένα κήπο δίπλα στον Γολγοθά. Και οι Μαθήτριες του Κυ­ρίου «εθεώρουν που τίθεται».

«Και ήδη οψίας γενομένης, επεί ην Παρασκευή, ο έστι προσάββατον, ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ος και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού... και αγοράσας σινδόνα και καθελών αυτόν ενείλησε τη σινδόνι και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείω, ο ην λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία Ιωσή εθεώρουν που τίθεται» (Μάρκ. ιε'42-47).
«Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετύλιξεν αυτό σινδόνι καθαρά και έθηκεν αυτό εν τω καινώ αυτού μνημείω ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλίσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Ην δε ε­κεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, καθήμε­νοι απέναντι του τάφου» (Ματθ. κζ' 59-61).

Οι δύο Μαθητές, Νικόδημος και Ιωσήφ ενταφία­σαν το άγιο Σώμα του Κυρίου, αφού το άλειψαν μόνον με σμύρνα και αλόη. Αρώματα δεν επρόφθασαν να βά­λουν, γιατί επλησίαζε ήδη η νύκτα. Μετά τον ενταφια­σμό αποχωρούν. Οι Μαθήτριες όμως δεν φεύγουν από τον Τάφο. Δεν μπορούν να αποχωριστούν τον λατρευτό τους Διδάσκαλο και Σωτήρα, ακόμη και τώρα που Εκεί­νος είναι νεκρός. Τώρα πιο πολύ επιθυμούν να εκφρά­σουν την αγάπη τους. Τα δάκρυα κυλούν ασταμάτητα. Θρήνοι, αναφιλητά, ανακατεμένα με προσευχές, με ψιθύρους, με αναστεναγμούς. Σιγά-σιγά αρχίζει να πέφτη η νύχτα και το σκοτάδι να απλώνεται μέσα στον κήπο. Οι Μαθήτριες πρέπει να φύγουν. Όχι όμως για να κρυ­φθούν. Οι Απόστολοι κρύφθηκαν «δια τον φόβον των Ιουδαίων». Αυτές θα επιστρέψουν στον Τάφο, Μυρο­φόρες, φέρνοντας μύρα και αρώματα ακριβά και πολύ­τιμα, για να «μυρίσουν» το άχραντο Σώμα δηλ. να το α­λείψουν με αρώματα και μύρα. Να προσφέρουν στο Πανάγιο Σώμα Του τις νεκρικές τιμές, το λατρευτικό τους τελευταίο ιερό καθήκον στον Διδάσκαλο.

'Ετσι η Μαρία η Μαγδαληνή με τις άλλες γυναί­κες επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα και αγοράζουν αμέ­σως τα μύρα από την Παρασκευή το βράδυ, διότι το Σάββατο υπήρχε αργία, σύμφωνα με τον Νόμο. Το ε­σπέρας του Σαββάτου, όταν η αργία θα λήξη, θα αγο­ράσουν κι άλλα αρώματα16. «Κατακολουθήσασαι δε αι γυναίκες, αίτινες ήσαν συνεληλυθυίαι αυτώ εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού. Υποστρέψασαι δε ητοίμασαν αρώματα και μύρα. Και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την ε­ντολήν» (Λουκ. κγ', 55-56). Περιμένουν να περάση η ημέρα του Σαββάτου. Ησυχάζουν την ημέρα της αρ­γίας που επιβάλλει ο Νόμος. Με υπομονή, με σύνεση, με ωριμότητα, καρτερικές και συγκρατημένες. Κι ας συγκλονίζονται οι ψυχές τους από τα πιο δυνατά και ιερά συναισθήματα. Και η θαυμαστή Μαρία η Μα­γδαληνή, με θάρρος, με αυταπάρνηση, άφοβη, το βρά­δυ του Σαββάτου, ενώ ξημερώνει η Κυριακή, ξεκινά για τον Τάφο του Ιησού μαζί με τις άλλες Μυροφό­ρες γυναίκες. «Τη δε μια των σαββάτων όρθρου βαθέος ήλθον γυναίκες επί το μνήμα φέρουσαι α ητοίμασαν α­ρώματα, και τίνες συν αυταίς» (Λουκ. κδ', 1). Βρίσκο­νται οι άγιες και ηρωικές αυτές γυναίκες σ' ένα ξένο τόπο. Διατρέχουν τόσους κινδύνους. Τίποτε, όμως, δεν τις σταματά στον δρόμο τους. Δεν υπολογίζουν θυσίες, δεν υπολογίζουν την ζωή τους. «Το ασθενέστερον γένος ανδρειότερον εφάνη τότε», γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

«Μάθε εξ ημών, πόση είναι η προθυμία της γυναι­κείας φύσεως εις τα καλά έργα και πόση η των αν­δρών. Των γυναικών την καλήν βουλήν ( = απόφαση) δεν ηδυνήθη να την εμποδίση ούτε η ασθένεια της γυ­ναικείας φύσεως, ούτε η δυσφημία η οποία ακολουθεί εις όσας περιπατούσι την νύκτα, ούτε ο κοινός φόβος, όστις εκράτει ( = κυρίευσε) τότε όλους τους φίλους του Χριστού, ούτε η έχθρα της συναγωγής, ούτε η μέ­θη των στρατιωτών, ούτε το αξίωμα του Πιλάτου, ού­τε η βαρεία βουλή των αρχιερέων, ούτε ο επικείμενος μέγας λίθος εις το μνήμα. Πάντα τα δύσκολα έδειξεν η προθυμία των γυναικών εύκολα. Τους κινδύνους εθεώρησεν κέρδος, τας ζημίας αμοιβήν. Όλην την μεγάλην προθυμίαν των ανδρών έσβεσε μία μικρά απει­λή παιδίσκης»17.

Ηρωική η αγία Μαρία η Μαγδαληνή, πρωτοπό­ρος της πίστεως. Ατρόμητη, αποφασιστική σαν μάρτυρας, δοσμένη ολόψυχα στον ιερό σκοπό της. «Αρ­γά την νύκτα της εβδομάδος, ήλθεν η Μαρία η Μα­γδαληνή και η άλλη Μαρία για να ιδούν τον τάφον» (Ματθ. κη', 1). Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή έχει μία ξεχωριστή θέση μέσα στον όμιλο των Μυροφόρων και Μαθητριών. Βλέπομε ότι και οι τέσσερις Ευαγγε­λιστές αναφέρουν αυτήν πρώτη από όλες τις άλλες Μυροφόρες. «Και αφού πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη
Συνέχεια...
Αγία Μαρκέλλα η Παρθενομάρτυς

Αγία Μαρκέλλα η Παρθενομάρτυς

Kαν αγνοώμεν πάντες ημείς Mαρκέλλα,
Aθλήσεως σης, Xριστός οίδε τον τρόπον.
Βιογραφία
Μας είναι άγνωστο πότε έζησε η Αγία Μαρκέλλα η Παρθενομάρτυς. Στο Λειμωνάριο αναφέρεται ότι ήταν από τη Χίο, αλλά γι' αυτό δεν έχουμε καμία αρχαία μαρτυρία. Η Οσία Μαρκέλλα έγινε γνωστή, από του ότι οι κάτοικοι του νησιού Χίου, πριν από πολλά χρόνια είχαν ναό στ' όνομα της, που έκανε πολλά θαύματα. Μεταξύ των άλλων θαυμάτων διηγούνται και αυτό: ότι στην παραλία, που ήταν ο ναός της Οσίας, βρίσκουν χαλίκια γεμάτα αίματα πηγμένα, που αφού τα ξύσουν τα βάζουν σε αγγεία και τα έχουν να θεραπεύουν αρρώστιες. Από αυτό λοιπόν, έγινε γνωστό σε όλους ότι είναι και Οσία και Μάρτυς. Μάρτυς, από τα πηγμένα αίματα στις πέτρες και Οσία από τις εμφανίσεις τις σε όνειρα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς Χίου τὸ βλάστημα, τὴν Ἁγίαν Μαρκέλλαν ἐν ὠδαὶς εὐφημήσωμεν τμηθεῖσα γὰρ χειρὶ τὴ πατρική, ὡς φύλαξ ἐντολῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ, ρώσιν νέμει καὶ κινδύνων ἀπαλλαγήν, τοὶς πρὸς αὐτὴν κραυγάζουσι, δόξα τῷ δεδοκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ λαμπρά σου ἄθλησις, ὦ καλλιμάρτυς Μαρκέλλα, τῶν πιστῶν ἐφαίδρυνε, τὰς διανοίας ἐνθέως· θάνατον, τοῦ ζῆν ἀνόμως προκρίνειν πάντας, πείθουσα· καὶ γὰρ ἐτμήθης ξίφει τὴν κάραν, σὺν μαστοῖς ὑπὸ πατρῴας, χειρός· ὢ δρᾶμα! ὑπὲρ τοῦ νόμου Χριστοῦ.

Μεγαλυνάριον
Χλαῖναν παρθενίας πορφυραυγῆ, αἵμασιν οἰκείοις, βεβαμμένην ἀθλητικῶς, φέρουσα Μαρκέλλα, τῷ Λόγῳ ἐνυμφεύθης, τιμηθεῖσα τῇ πατρῴᾳ, χειρὶ ὡς πάνσεμνος.
Συνέχεια...
Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους

H Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε την 22α Ιουλίου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους» (European Day for the Victims of Hate Crime) για να τιμήσει τη μνήμη των 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ στις 22 Ιουλίου 2011.
Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2014.
Συνέχεια...
Ο γάμος του Γιάννη Βαρδή

Ο γάμος του Γιάννη Βαρδή

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Γιάννης Βαρδής και η σύντροφός του, Νατάσα Σκαφίδα .
Το ζευγάρι έκανε τον γάμο του αλλά και την βάφτιση της κορούλας του στην Μυτιλήνη.
Ο Γιάννης Βαρδής ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες του ως... γαμπρός στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.
Από τους καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν και η παρουσία του Κώστα Αναγνωστόπουλου, τον
Συνέχεια...
Τα ζώδια και οι ερωτικές τους σχέσεις

Τα ζώδια και οι ερωτικές τους σχέσεις

Ερωτευμένος Κριός:
Για γάμο και ερωτική σχέση οι Κριοί προτιμούν ανθρώπους ήρεμους, ευγενικούς, διακριτικούς και διπλωμάτες, με κοινωνικές χάρες που οι ίδιοι στερούνται συχνά. Οι σύντροφοί μας αντανακλούν πάντα ένα κρυμμένο κομμάτι του εαυτού μας, έναν εαυτό που δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Ένας Κριός κινείται συνήθως επιθετικά στο φλερτ και μπαίνει με ορμή σε σχέσεις και γάμους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, αν εκτός από τον Ήλιο βρίσκεται και η Αφροδίτη στον Κριό. Αν αρέσεις σε έναν ή μία Κριό, θα τον δεις να υποφέρει αν καθυστερείς να ανταποκριθείς και θα δοκιμάσει όλους τους τρόπους για να σε κατακτήσει. Αν και μπορεί να είναι εξοργιστικός στις σχέσεις του, ιδιαίτερα αν η συμπεριφορά του δεν είναι απόλυτα κατανοητή από τον σύντροφό του, εντούτοις ποτέ δεν γίνεται συνειδητά ή από πρόθεση βάναυση ή κακόβουλη. Απλά, είναι τόσο ανεξάρτητος και σίγουρος για τον εαυτό του, που καθίσταται σχεδόν αδύνατο να «δει» και να σεβαστεί την άποψη του άλλου. Έτσι, χρειάζεται απαραιτήτως δίπλα του, έναν άνθρωπο με πολλά κοινωνικά χαρίσματα και ιδιότητες. Από τη θετική του πλευρά ένας Κριός είναι πάντα ειλικρινής, ένας σταθερός βράχος στον οποίο μπορείτε να στηριχτείτε, κάποιος με τον οποίο θα ξέρετε πάντα πού «πατάτε». Υπολείπεται σε διπλωματία, ακριβώς επειδή είναι ευθύς και ντόμπρος.

Ερωτευμένος Ταύρος:
Ο Ταύρος επιθυμεί και επιδιώκει μακροχρόνιες ερωτικές σχέσεις, καθότι πρόκειται για έναν καθαρά «συζυγικό» τύπο. Του αρέσει η δέσμευση και θέλει οι όροι της σχέσης να είναι ξεκάθαροι και σαφείς. Θεωρεί σημαντικότερη προϋπόθεση την πίστη. Ο ίδιος είναι πολύ πιστός και περιμένει από τον σύντροφό του να του ανταποδώσει αυτή την αφοσίωση. Σε αντίθετη περίπτωση, όλος του ο κόσμος καταρρέει. Όταν ο Ταύρος είναι ερωτευμένος, εκτός από πιστός γίνεται και πολύ κτητικός. Αν πληγωθεί στην αγάπη, εμφανίζει έντονες κρίσεις ζήλιας. Ικανοποιείται με πολύ απλά πράγματα σε μια σχέση. Δε νιώθει την ανάγκη για πομπώδεις τρόπους ψυχαγωγίας και συνεχείς ερωτοτροπίες. Αν είσαι ερωτευμένος/η με έναν Ταύρο, δώσε του αρκετή αγάπη, καλό φαγητό και μια ζεστή «φωλιά» και θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος μένοντας σπίτι και απολαμβάνοντας τη συντροφιά σου. Θα σου είναι πιστός για μια ζωή. Αν τον κάνεις να αισθανθεί άνεση και ασφάλεια, σπάνια θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα μαζί του. Στον έρωτα, ο Ταύρος κάνει μερικές φορές το λάθος να προσπαθεί να ελέγξει τον σύντροφό του, κάτι που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επώδυνο και για τους δύο. Το σκεπτικό πίσω από τις πράξεις του είναι κατά βάση απλό: ο Ταύρος νιώθει τον σύντροφό του κτήμα, και το αίσθημα ιδιοκτησίας που τον διακατέχει είναι πολύ ανεπτυγμένο. Η στάση του αυτή όταν αφορά υλικά πράγματα δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά στο βαθμό που εφαρμόζεται πάνω σε ανθρώπους, καθίσταται επικίνδυνη, κι αυτό ο Ταύρος πρέπει να το προσέξει.

Ερωτευμένοι Δίδυμοι:
Οι Δίδυμοι κουβαλούν και στην ερωτική όπως και στην κοινωνική τους ζωή τα «μπαγκάζια» τους, δηλαδή την πολυλογία και την ανοιχτόκαρδη διάθεσή τους. Μια καλή συζήτηση ή μια λεκτική κονταρομαχία αποτελούν για έναν Δίδυμο το «ορεκτικό» ενός ρομαντικού ειδυλλίου. Το μόνο του πρόβλημα στον έρωτα είναι, πως το πνεύμα του είναι πολύ αποστασιοποιημένο και του λείπει το πάθος. Τα συναισθήματα μερικές φορές τον ενοχλούν, και ο σύντροφός του συνήθως εκφράζει παράπονα γι΄αυτό. Αν είσαι σε σχέση με έναν Δίδυμο, θα πρέπει να αντιληφθείς και να κατανοήσεις, γιατί το κάνει. Ο Δίδυμος αποφεύγει τα έντονα πάθη, γιατί μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη και την επικοινωνία του. Αν δείχνει ουδέτερος απέναντί σου, είναι γιατί δεν μπορεί να πάει αντίθετα στη φύση του. Παρ ‘όλα αυτά, θα πρέπει να καταλάβει ότι άλλο πράγμα είναι να μιλάμε για την αγάπη και άλλο να αγαπάμε, να τη νιώθουμε και να την εκπέμπουμε. Οι ακατάπαυστες θεωρητικές συζητήσεις για τον έρωτα, δεν θα τον οδηγήσουν πουθενά. Χρειάζεται να αισθανθεί και να δράσει. Η αγάπη δεν είναι υπόθεση του νου αλλά της καρδιάς. Αν θες να μάθεις πώς νιώθει ένας Δίδυμος, μην ακούς τι λέει, αλλά δες τι κάνει. Οι Δίδυμοι γίνονται αρκετά γενναιόδωροι με αυτούς που αγαπούν. Θέλουν οι σύντροφοί τους να είναι κομψοί, καλλιεργημένοι και πολυταξιδεμένοι. Αν ο σύντροφος είναι πλουσιότερος, τόσο το καλύτερο. Αν έχεις ερωτευτεί έναν Δίδυμο, γίνε καλός ακροατής. Η ιδανική σχέση για κείνον, είναι αυτό που ονομάζουμε «εγκεφαλική» σχέση. Εννοείται φυσικά πως απολαμβάνει και τη σεξουαλική πλευρά της, αλλά αν απουσιάζει από το πλάνο η πνευματική επικοινωνία, θα υποφέρει.

Ερωτευμένος Καρκίνος:
Ο Καρκίνος, όπως και ο Ταύρος, προτιμά σχέσεις δέσμευσης, και λειτουργεί καλύτερα μέσα σ΄αυτές όταν το πλαίσιό τους είναι καθορισμένο με σαφήνεια και ο καθένας ξέρει το ρόλο του. Όταν παντρεύεται, συνήθως το κάνει για να ζήσει μαζί με το σύντροφό του το υπόλοιπο της ζωής του. Είναι εξαιρετικά πιστός στους αγαπημένους του. Στο βάθος, όμως, υπάρχει ένα καλοκρυμμένο μικρό μυστικό, που οι περισσότεροι Καρκίνοι δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτούν: η δέσμευση ή η συντροφική σχέση είναι στην πραγματικότητα αγγαρεία και καθήκον γι΄αυτούς, αλλά τη συνάπτουν γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσουν την οικογένεια που επιθυμούν. Η ένωση είναι απλώς ένας τρόπος, ένα μέσο για να πετύχουν το σκοπό κι όχι ο ίδιος ο σκοπός. Και ο τελικός σκοπός τους είναι η οικογένεια. Αν έχεις ερωτευτεί έναν Καρκίνο, θα πρέπει από την αρχή να αντιμετωπίζεις με λεπτότητα τα συναισθήματά του, γιατί θα σου πάρει πολύ χρόνο να συνειδητοποιήσεις πόσο βαθιά μπορεί να είναι και πόσο ευαίσθητος είναι ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου. Η παραμικρή αρνητικότητα τον αναστατώνει. Ο τόνος της φωνής σου, ο εκνευρισμός σου, μια λοξή ματιά ή μια έκφραση στο πρόσωπό σου μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη αγωνία στον Καρκίνο. «Καταγράφει» την παραμικρή σου χειρονομία και αντιδρά σ΄αυτή. Μπορεί να είναι δύσκολο να το συνηθίσεις, αλλά όταν μάθεις πώς να συνεννοείσαι μαζί του, θα απολαύσεις την μοναδική του συντροφικότητα. Πρέπει να έχεις υπόψη σου, ότι ο Καρκίνος αντιδρά, όχι τόσο σ΄ αυτό που λες, αλλά στα συναισθήματα που εκπέμπεις τη στιγμή που το λες.

Ερωτευμένος Λέων:
Σε γενικές γραμμές, οι Λέοντες δεν είναι άνθρωποι του γάμου. Γι ‘αυτούς οι σχέσεις είναι καλές, όσο τους προσφέρουν ευχαρίστηση. Όταν η σχέση πάψει να είναι ευχάριστη, ένας γνήσιος Λέων θα «την κοπανήσει». Θέλει πάντα να έχει την ελευθερία να φύγει. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Λέοντες υπερέχουν σε ερωτικές σχέσεις, αλλά όχι σε μακρόχρονες δεσμεύσεις. Από τη στιγμή που θα παντρευτούν, είναι πολύ πιστοί, έστω και αν ορισμένοι από αυτούς έχουν την τάση να παντρεύονται περισσότερες από μία φορές στη ζωή τους. Αν έχεις ερωτευτεί έναν Λέοντα, πρόσφερέ του πολλή διασκέδαση και έντονη κοινωνική ζωή. Ταξίδια, καζίνο, κλαμπ, θέατρα, δείπνα με καλό κρασί. Μπορεί να σου κοστίσουν κάτι παραπάνω όλα αυτά, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί θα το χαρείς. Οι Λέοντες έχουν έντονη ερωτική ζωή και εκδηλώνουν διαχυτικά τα συναισθήματά τους. Τους αρέσει η συντροφιά ανθρώπων που είναι αισιόδοξοι και λάτρεις της διασκέδασης, όπως οι ίδιοι, αλλά σχέσεις διαρκείας κάνουν με πιο σοβαρούς, πνευματώδεις και αντισυμβατικούς τύπους. Ο σύντροφος ενός Λέοντα είναι συνήθως πιο πολιτικοποιημένος απ΄αυτόν και πιο φιλελεύθερος. Όταν παντρεύεσαι έναν Λέοντα, το να καταπολεμήσεις τη σχεδόν ερωτική σχέση του με την ελευθερία του, σίγουρα θα αποτελέσει μια ισόβια πρόκληση, και βέβαια σιγουρέψου, ότι ο Λέων σου δεν θα σου φορέσει λουρί. Στην ακμή του 7ου οίκου (της αγάπης) του Λέοντα βρίσκεται ο Υδροχόος. Έτσι, αν ο Λέων επιθυμεί να πατήσει στο ψηλότερο σκαλοπάτι της αγάπης, χρειάζεται να προσεγγίσει τους άλλους με πιο δίκαιο και ισότιμο τρόπο, κι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν «βασιλιά». Ίσως, όμως, αυτή να είναι και μια πρόκληση για κείνον, αφού, αναγνωρίζοντας το «βασιλικό δικαίωμα» και σε άλλους, μπορεί να γίνει ο «βασιλιάς των βασιλέων».
Ερωτευμένος Παρθένος:
Στους Παρθένους δεν αρέσουν οι άνθρωποι με αναλυτικό ή κριτικό πνεύμα, γιατί εκ των πραγμάτων έχουν περιορισμένο πεδίο αφού επικεντρώνονται σε ένα μέρος κι όχι στο σύνολό του, κάτι που δημιουργεί μια προσωρινή στενοκεφαλιά. Προτιμούν για συντρόφους ανοιχτόμυαλους ανθρώπους, με βάθος και όραμα, ώστε να συμπληρώνουν στην εικόνα, αυτό που λείπει από τους ίδιους. Οι Παρθένοι είναι τόσο τελειομανείς στην αγάπη, όσο είναι σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Έχουν ανάγκη συντρόφους ανεκτικούς, ανοιχτόμυαλους και χαλαρούς. Αν έχεις ερωτευτεί έναν/μία Παρθένο, μη χάνεις το χρόνο σου σε μη πρακτικές, ρομαντικές χειρονομίες. Κάνε πρακτικά και χρήσιμα πράγματα για εκείνον/εκείνη και θα εκτιμηθούν δεόντως. Οι Παρθένοι εκφράζουν την αγάπη τους μέσα από ρεαλιστικές και χρήσιμες χειρονομίες, οπότε μην αποθαρρύνεσαι επειδή ο/η Παρθένος σύντροφός σου δεν σου λέει κάθε μέρα «σ΄αγαπώ». Δεν είναι τέτοιος τύπος. Αν σ΄ αγαπά, θα το δείξει με πρακτικούς τρόπους. Θα είναι πάντα εκεί για σένα, θα δείξει ενδιαφέρον για την υγεία και τα οικονομικά σου, θα σου επισκευάσει το νεροχύτη ή την τηλεόραση. Πιστεύει πως αυτές είναι σημαντικότερες εκδηλώσεις αγάπης από το να σου στείλει λουλούδια ή σοκολατάκια του Αγ. Βαλεντίνου. Στον έρωτα οι Παρθένοι δεν είναι ιδιαίτερα παθιασμένοι ή αυθόρμητοι. Αν έχεις ερωτευτεί έναν/μία Παρθένο, μην το πάρεις αυτό προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι δεν σ΄αγαπά ή ότι δεν σε βρίσκει ακαταμάχητο/η. Έτσι είναι η φύση του. Στη θέση του πάθους που του λείπει, υπάρχει μεγάλη προσήλωση και αφοσίωση στο σύντροφό του.

Ερωτευμένος Ζυγός:
Οι Ζυγοί είναι πραγματικές ιδιοφυίες στον έρωτα. Δεν θα μπορούσατε να βρείτε έναν σύντροφο πιο ρομαντικό, πιο ελκυστικό και πιο δίκαιο. Αν υπάρχει ένα πράγμα που καταστρέφει με βεβαιότητα μια σχέση και μπλοκάρει την αυθόρμητη ροή της αγάπης, είναι η αδικία ή η ανισορροπία ανάμεσα στο ζευγάρι. Αν ο ένας δίνει πάρα πολλά ή παίρνει πάρα πολλά, η δυσαρέσκεια θα κάνει έντονη την εμφάνισή της αργά ή γρήγορα. Οι Ζυγοί αυτό το ζήτημα το προσέχουν ιδιαίτερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνοι δίνουν πάντα τα περισσότερα και ποτέ τα λιγότερα. Αν έχεις ερωτευτεί έναν/μία Ζυγό, σιγουρέψου ότι διατηρείς την αύρα του ρομαντισμού ζωντανή, με όλες τις γνωστές μεθόδους: δείπνα στο φως των κεριών, ταξίδια σε εξωτικά μέρη, λουλούδια και δωράκια όχι απαραιτήτως ακριβά αλλά σίγουρα όμορφα. Στέλνε του/της κάρτες τακτικά, ακόμη και αν δεν έχεις τίποτα ιδιαίτερα να πεις. Η λεπτότητα είναι πολύ σημαντική για το Ζυγό. Η σχέση σας είναι γι΄αυτόν ένα έργο τέχνης, κι όσο πιο κομψό είναι, τόσο πιο πολύ θα του αρέσει. Αν είσαι και δημιουργικός εμπλουτίζοντάς το, θα το εκτιμήσει ακόμη περισσότερο και θα στο ανταποδώσει. Οι Ζυγοί προτιμούν για συντρόφους ανθρώπους επιθετικούς και δραστήριους, ίσως και λίγο ισχυρογνώμονες. Ξέρουν ότι οι ίδιοι δεν διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά κι έτσι τα αναζητούν στον άλλο. Στις σχέσεις, πάντως, μπορεί να γίνουν πολύ επιθετικοί, αλλά πάντα με έναν λεπτό και γοητευτικό τρόπο! Οι Ζυγοί καθορίζονται από τις προσπάθειές τους να γοητεύσουν το αντικείμενο του πόθου τους, και αυτή η προσπάθεια μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη για σένα, αν είσαι το ταίρι που θέλει να κατακτήσει.

Ερωτευμένος Σκορπιός:
Στο Σκορπιό αρέσουν οι ολοκληρωμένες, καθορισμένες και σωστά δομημένες σχέσεις. Είναι επιφυλακτικός απέναντι στο γάμο, αλλά όταν κάνει το βήμα, θα παραμείνει πιστός περιμένοντας από το ταίρι του το ίδιο. Το θέμα της πίστης είναι για έναν Σκορπιό αδιαπραγμάτευτο. Η ζήλια του είναι θρυλική. Τόσο έντονη, που ακόμη και η σκέψη ή η πρόθεση της απιστίας του συντρόφου που θα «μυριστεί», είναι πιθανό να προκαλέσει τόσο μεγάλη καταιγίδα, σαν η πράξη να είχε πράγματι γίνει. Οι Σκορπιοί έχουν συνήθως αρκετή ένταση που φτάνει και για τους δύο, έτσι αναζητούν για συντρόφους ανθρώπους ευχάριστους, εργατικούς, αξιαγάπητους, σταθερούς και χαλαρούς. Θέλουν κάποιον στον οποίο να μπορούν να βασιστούν, που να στέκεται πιστά πίσω τους, όσο εκείνοι δίνουν τις μάχες της ζωής. Για έναν Σκορπιό το άλλο του μισό είναι πραγματικός σύντροφος και όχι αντίπαλος, αφού ψάχνει πάνω απ ‘όλα για έναν σύμμαχο, και όχι για ανταγωνιστή. Αν έχεις ερωτευτεί έναν/μία Σκορπιό, θα χρειαστείς πολλή υπομονή, γιατί θα σου πάρει πολύ χρόνο να τον/την γνωρίσεις πραγματικά, επειδή δεν αποκαλύπτεται εύκολα. Αλλά αν επιμείνεις και τα κίνητρά σου είναι ειλικρινή, θα σου επιτρέψει να ξεκλειδώνεις σταδιακά τις πόρτες του μυαλού και της καρδιάς του.

Ερωτευμένος Τοξότης:
Οι Τοξότες λατρεύουν την ελευθερία τους και την επιτρέπουν εξαρχής και στους συντρόφους τους. Θέλουν τις σχέσεις τους ρευστές και συνεχώς μεταβαλλόμενες. Είναι άστατοι στον έρωτα και αλλάζουν άποψη για τους συντρόφους τους αρκετά συχνά. Αισθάνονται απειλή από μια σαφώς καθορισμένη και καλά δομημένη σχέση, καθώς νιώθουν ότι αυτό περιορίζει την ελευθερία τους. Τείνουν να παντρεύονται περισσότερες από μία φορές στη ζωή τους. Στην αγάπη είναι παθιασμένοι, γενναιόδωροι, ανοιχτοί, καλοπροαίρετοι και πολύ δραστήριοι. Εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους ανοιχτά. Ωστόσο, είναι εγωκεντρικοί όπως και οι Κριοί, στον τρόπο που σχετίζονται με τους συντρόφους τους, γι΄αυτό θα πρέπει να μάθουν να βλέπουν και με τα μάτια των άλλων και όχι μόνο με τα δικά τους. Χρειάζεται να αναπτύξουν κάποια αντικειμενικότητα στη σχέση τους, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αμφίδρομα και ουσιαστικά με τους συντρόφους τους. Είναι υπερβολικά ιδεαλιστές απέναντί τους και απέναντι στην αγάπη γενικότερα. Μια ψύχραιμη και ορθολογική στάση θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν την πραγματικότητα με μεγαλύτερη σαφήνεια και θα τους γλιτώσει από περιττές απογοητεύσεις.

Ερωτευμένος Αιγόκερως:
Ο Αιγόκερως είναι ένα ζώδιο, που –κάτι που ισχύει επίσης για Σκορπιό και Ιχθύ- δυσκολεύεσαι να γνωρίσεις καλά εξαρχής. Έχει βάθος, εσωστρέφεια και δεν του αρέσει να αποκαλύπτει τις μύχιες σκέψεις του. Αν έχεις ερωτευτεί έναν/μία Αιγόκερω, δείξε υπομονή γιατί θα σου πάρει χρόνο. Θα τον/την μαθαίνεις σιγά-σιγά και θα αντιλαμβάνεσαι σταδιακά για τι είδος ανθρώπου μιλάμε. Οι Αιγόκεροι έχουν μια βαθιά ρομαντική φύση, αλλά δεν το δείχνουν αμέσως. Είναι ψυχροί και όχι ιδιαίτερα συναισθηματικοί, δείχνοντας πολλές φορές την αγάπη τους με πρακτικούς τρόπους. Ένας Αιγόκερως -άνδρας ή γυναίκα- χρειάζεται χρόνο για να ερωτευτεί. Δεν είναι ο τύπος που ερωτεύεται με την πρώτη ματιά. Αν ένας Αιγόκερως σχετιστεί με έναν Λέοντα ή Κριό, θα κάνει αυτούς τους φλογερούς τύπους να σαστίσουν, αφού θα τους φανεί ψυχρός, αναίσθητος, άστοργος και καθόλου αυθόρμητος. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Απλώς, ο Αιγόκερως θέλει τα πράγματα να γίνονται αργά και να σιγουρευτεί ότι πατά σε στέρεο έδαφος, πριν προβεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση αγάπης ή δέσμευσης. Ακόμη και οι ερωτικές του σχέσεις είναι προμελετημένες. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο στη λήψη αποφάσεων από ό,τι χρειάζονται τα άλλα ζώδια, αλλά όταν ξεπεράσει αυτό το στάδιο, εμφανίζεται στη σχέση εξίσου παθιασμένος. Του αρέσει οι σχέσεις του να είναι δομημένες, δεσμευτικές, καλά οργανωμένες, καλά καθορισμένες, προβλέψιμες, ακόμα και ρουτινιάρικες. Προτιμά συντρόφους που τον φροντίζουν, και με τη σειρά του ανταποδίδει τη φροντίδα. Αυτή είναι η βασική ψυχολογία του. Το αν μια τέτοια σχέση είναι καλή γι΄αυτόν, είναι ένα εντελώς άλλο ζήτημα. Οι Αιγόκεροι αγαπούν και επιδιώκουν τη ρουτίνα στη ζωή τους, παρόλα αυτά θα περνούσαν πολύ καλύτερα, αν η σχέση τους περιείχε και μεταβλητά στοιχεία που θα έσπαγαν την ανία που προκαλεί καθετί προβλέψιμο.

Ερωτευμένος Υδροχόος:
Οι Υδροχόοι είναι καλοί στις φιλίες, αλλά λίγο αδύναμοι όταν πρόκειται για αγάπη. Φυσικά, ερωτεύονται, αλλά οι εραστές τους μοιάζουν περισσότερο με πολύ καλούς τους φίλους. Όπως και οι Αιγόκεροι, είναι ψυχροί. Δεν είναι επιρρεπείς σε σκηνές πάθους ή έντονων εκδηλώσεων των αισθήσεων και των συναισθημάτων τους. Στην πραγματικότητα, αισθάνονται άβολα όταν ο σύντροφός τους επιδίδεται σε υπερβολικά χάδια και αγκαλιάσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν τον σύντροφό τους. Τον αγαπούν, μόνο που το δείχνουν με άλλους τρόπους. Όλως περιέργως, όμως, έλκονται από ανθρώπους παθιασμένους, ρομαντικούς και εκδηλωτικούς, που η σχέση μαζί τους τούς κάνει να αισθάνονται άβολα. Ίσως ξέρουν ενστικτωδώς, ότι αυτοί οι άνθρωποι διαθέτουν ιδιότητες που λείπουν από τους ίδιους και έτσι τις αναζητούν. Οι σχέσεις αυτές φαίνεται σε γενικές γραμμές να λειτουργούν, αφού η ψυχρότητα του Υδροχόου καλμάρει τον περισσότερο παθιασμένο σύντροφό του, ενώ η φωτιά του πάθους ζεσταίνει τον ψυχρόαιμο Υδροχόο. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναπτύξει στην ερωτική του ζωή είναι η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, το πάθος, η χαρά και η διασκέδαση. Του αρέσουν οι «εγκεφαλικές» σχέσεις και σ΄αυτό τον τομέα υπερέχει. Αν η διανόηση λείπει από τη σχέση του, σύντομα θα βαρεθεί ή θα νιώσει ανικανοποίητος.

Ερωτευμένοι Ιχθείς:
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι κάποιος τόσο «εξωπραγματικός» όπως ο Ιχθείς θέλει για σύντροφό του έναν άνθρωπο πρακτικό με τα πόδια καρφωμένα γερά στη γη και πρόθυμο να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες και τις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής, κάτι που αντιπαθεί ο ίδιος να κάνει. Οι Ιχθείς επιδιώκουν αυτά τα χαρακτηριστικά τόσο στους ερωτικούς συντρόφους όσο και στους συνεργάτες τους, αφού τους δίνεται έτσι η αίσθηση ότι στηρίζονται κάπου και ανακτούν την επαφή με την πραγματικότητα. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτά τα είδη σχέσεων έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Οι παρανοήσεις θα είναι συχνές, γιατί οι στάσεις των δύο ατόμων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Αν έχεις ερωτευτεί έναν/μία Ιχθύ, θα αντιμετωπίσεις αυτές τις διακυμάνσεις και θα χρειαστείς πολλή υπομονή μέχρι να δεις τα πράγματα να σταθεροποιούνται. Οι Ιχθείς είναι κυκλοθυμικοί, διαισθητικοί, στοργικοί και οι άλλοι δύσκολα τους γνωρίζουν καλά. Μόνο ο χρόνος και η σωστή στάση σου θα κάνουν έναν Ιχθύ να σου αποκαλύψει τα μεγάλα μυστικά του. Ωστόσο, ο έρωτας με έναν/μία Ιχθύ θα σου αποδείξει ότι το κολύμπι στα βαθιά αξίζει τον κόπο, επειδή είναι καλοί, ευαίσθητοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη αλλά και προσφέρουν αφειδώς αγάπη και στοργή. Όταν είναι ερωτευμένοι, τους αρέσει να φαντασιώνονται. Γι ‘αυτούς η φαντασία είναι το 90 τοις εκατό της απόλαυσης σε μια σχέση. Συνηθίζουν να εξιδανικεύουν τον σύντροφό τους, κάτι που μπορεί να είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Το κακό έγκειται στη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο οποιοσδήποτε να ανταποκριθεί στα υψηλά ιδανικά που έχει ο Ιχθύς για τον σύντροφό του.
 asteriskos
Συνέχεια...
Smoothie κοκτέιλ καλοκαιριού

Smoothie κοκτέιλ καλοκαιριού

μερίδες 2
Χρόνος Προετοιμασίας 5 λεπτά

Υλικά:
6 φρέσκα βερίκοκα
1 ροδάκινο λευκόσαρκο
2 νεκταρίνια
1 κεσεδάκι γιαούρτι (200 γραμμ.) με γεύση ροδάκινο ή όποιο φρούτο σας αρέσει
1 ποτήρι κρύο φρέσκο γάλα
4 παγάκια

Εκτέλεση:
1. Στο μπλέντερ βάζουμε τα παγάκια, το γάλα και το γιαούρτι και τα χτυπάμε μερικά δευτερόλεπτα ν’ αφρατέψουν.
2. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τα φρούτα.
Τα προσθέτουμε στο μπλέντερ και συνεχίζουμε το χτύπημα για 30΄΄.
Μοιράζουμε το smoothie σε 2 ποτήρια και σερβίρουμε αμέσως.
ΑΡΗΣ Χ.
Συνέχεια...