Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 / 5-21/8/2016

Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 / 5-21/8/2016

Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2016 (πορτογαλικά: Jogos Olímpicos de Verão de 2016), οι οποίοι είναι γνωστοί και ως Αγώνες της 31ης Ολυμπιάδας θα είναι μία διεθνής αθλητική διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, από τις 5 έως τις 21 Αυγούστου του 2016.
Θα είναι η 31η διοργάνωση Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).
Περισσότεροι από 10.500 αθλητές από 206 χώρες αναμένεται να συμμετέχουν στους αγώνες, με δύο νεοεισελθούσες χώρες, το Κόσοβο και το Νότιο Σουδάν.

28 αγωνίσματα:
Τοξοβολία, Στίβος, Υγρός Στίβος (Κολύμβηση, Υδατοσφαίριση, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Καταδύσεις), Μπάντμιντον, Μπάσκετ, Πυγμαχία, Κανόε Καγιάκ (Σπριντ - Σλάλομ), Ποδηλασία (Ορεινή, BMX, Πίστας, Δρόμου), Ιππασία, Ξιφασκία, Γκολφ, Γυμναστική (Ενόργανη, Ρυθμική, Τραμπολίνο), Χάντμπολ, Χόκεϊ επί χόρτου, Τζούντο, Μοντέρνο Πένταθλο, Κωπηλασία, Ράγκμπι, Ιστιοπλοΐα, Ποδόσφαιρο, Σκοποβολή, Πινγκ Πονγκ, Τάε-Κβο-Ντο, Τρίαθλο, Τένις, Βόλεϊ (Σάλας, Μπιτς Βόλεϊ), Άρση Βαρών, Πάλη.
Συνέχεια...
Προσευχή για την εγκυμοσύνη και για τη γέννα-τοκετό

Προσευχή για την εγκυμοσύνη και για τη γέννα-τοκετό

Μια προσευχή για την εγκυμοσύνη από το Προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων και οι Ψαλμοί που αναφέρονται στην εγκυμοσύνη, τη γέννα και την τεκνοποιία, σύμφωνα με τον άγιο Αρσένιο.
Ως γνωστόν, ο άγιος Αρσένιος όσο ζούσε βοήθησε πολλές γυναίκες, ακόμα και Τουρκάλες, να αποκτήσουν παιδί. Θαυματουργεί και στις μέρες μας λύνοντας τη στείρωση και θεραπεύοντας πολλές ασθένειες.

ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ´).

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ, πάντων ἠμῶν μνήσθητι, ἴνα ρυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἠμῶν, σοί γάρ ἐδόθη χάρις, πρεσβεύειν ὑπέρ ἠμῶν.
Βίον ἔνθεον, καλῶς ἀνύσας, σκεῦος τίμιόν του Παρακλήτου, ἀνεδείχθης θεοφόρε Ἀρσένιε, καί τῶν θαυμάτων τήν χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι, ἠμίν τό μέγα ἔλεος.

Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἠμῶν Θεῶ. Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Χριστό τῷ Βασιλεῖ ἠμῶν Θεῶ. Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Αὐτῶ Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καί Θεῶ ἠμῶν.

ΨΑΛΜΟΣ ΛΓ’ (33ος) ΕΥΛΟΓΗΣΩ τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου. ἐν τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή μου· ἀκουσάτωσαν πρᾳεῖς, καὶ εὐφρανθήτωσαν. μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐμοί, καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.ἐξεζήτησα τὸν Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεών μου ἐρρύσατό με.προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ. οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξε καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν. παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ρύσεται αὐτούς. γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος· μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτόν. φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. (διάψαλμα). δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου· φόβον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς. τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωήν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς; παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν. ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακὰ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς. ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει. πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ρύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος· φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται. θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ μισοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσι. λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσουσι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτόν.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΔ’ (124ος) ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣ ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος Σιών· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν Ἱερουσαλήμ. ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ ὁ Κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. ὅτι οὐκ ἀφήσει Κύριος τὴν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν. ἀγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ· τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει Κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (Λουκ. α’ 39-56) ΑΝΑΣΤΑΣΑ δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς μέ; ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

Κομβοσχοίνι: Τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» κ. «Ἅγιε Ἀρσένιε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Πηγή: Προσευχητάριον ειδικών περιστάσεων, εκδ. «Άθως», σ. 145-147.
Συνέχεια...
Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Ειρηνικό

Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Ειρηνικό

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών καταγράφηκε στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό σήμερα, κοντά στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους, αλλά δεν αναμένεται να προκαλέσει τσουνάμι, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και το Κέντρο Έγκαιρης Ειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό των ΗΠΑ.
Το επίκεντρο του σεισμού, που αρχικά αναφέρθηκε πως είχε μέγεθος 7,6 βαθμών, εντοπίστηκε 49 χλμ. βόρεια του νησιού Πέιγκαν, το οποίο ανήκει στις αραιοκατοικημένες Βόρειες Μαριάνες Νήσους, σε ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν αρκετά μεγάλο, στα 212 χιλιόμετρα κάτω από τον βυθό της θάλασσας, γεγονός που άμβλυνε τις επιπτώσεις του.
«Δοθέντος του βάθους της σεισμικής δόνησης δεν αναμένεται (να προκληθεί) τσουνάμι», ανακοίνωσε το Κέντρο Έγκαιρης Ειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό των ΗΠΑ.
Συνέχεια...
Το παστίτσιο του Άκη

Το παστίτσιο του Άκη

Συστατικά

Για τον κιμά
750 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο
2 κύβους ζωμό μοσχαριού
1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ (400 γρ.)
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1 κ.σ. ζάχαρη
100 ml κόκκινο κρασί
φρέσκo θυμάρι
1 κ.γ. κανέλα
2 κ.σ. ελαιόλαδο για κιμά
2 κ.σ. ελαιόλαδο για κρεμμύδι
2 φύλλα δάφνης
1/2 μάτσο μαϊντανό στον κιμά

Για τη μπεσαμέλ
100 γρ. γραβιέρα τριμμένη
1 λίτρο γάλα
100 γρ. βούτυρο
3 κρόκους
100 γρ. αλεύρι
½ κ.γ. μοσχοκάρυδο
αλάτι
πιπέρι

Για τα μακαρόνια
300 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο
2 αυγά
200 γρ. φέτα
1/2 μάτσο μαϊντανό ψιλοκομμένο
30 ml ελαιόλαδο στα μακαρόνια
θυμάρι μπόλικο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση
Για τον κιμά
 • Σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε 2 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 κ.σ. ζάχαρη και φρέσκο ψιλοκομμένο θυμάρι και περιμένουμε να καραμελώσουν. Μετά από 3-4 λεπτά προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε να σοτάρουμε.
 • Στη συνέχεια προσθέτουμε τον πελτέ και τον σοτάρουμε για τουλάχιστον 2 λεπτά. Είναι σημαντικό να σοτάρουμε τον πελτέ μας γιατί θα δώσει γεύση και σώμα στον κιμά μας. 
 • Προσθέτουμε τον κιμά και με μία κουτάλα σπάμε τον κιμά μας για 4-5 λεπτά. 
 • Σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα ο κιμάς. Αν χρειαστεί σε αυτό το σημείο προσθέτουμε 2 κ.σ. λίγο ακόμα ελαιόλαδο.
 • Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ τελείως.
 • Προσθέτουμε την κονκασέ ντομάτα, την κανέλα, τους κύβους βοδινού και 2 φύλλα δάφνης. 
 • Μαγειρεύουμε σε σιγανή φωτιά μέχρι να πιεί όλα τα υγρά του το φαγητό για 10-20 λεπτά.
 • Μόλις γίνει ο κιμάς μας, αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης από μέσα και αφήνουμε στην άκρη.
Για τη μπεσαμέλ
 • Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και όταν λιώσει αλλά δεν έχει κάψει προσθέτουμε 100 γρ. αλεύρι και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χειρός για μερικά λεπτά μέχρι να καβουρδιστεί λίγο το αλεύρι.
 • Προσέχουμε να παίρνουμε και από τα πλάγια της κατσαρόλας το αλεύρι για να μην καεί.
 • Ξεκινάμε να προσθέτουμε 1 λίτρο γάλα σε αρκετές δόσεις και ανακατεύουμε κάθε φορά με το σύρμα ώστε να μην κάνει γρομπαλάκια και να γίνει κρεμώδης η μπεσαμέλ μας.
 • Στην αρχή το μείγμα είναι πάρα πολύ σφιχτό και θέλει επιμονή για να γίνει καλό αλλά καθώς ρίχνουμε όλο και πιο πολύ γάλα τόσο πιο ωραία γίνεται η μπεσαμέλ μας.
 • Όταν η μπεσαμέλ αρχίσει να δένει, προσέχουμε ακόμα περισσότερο μην αρπάξει από κάτω και μαυρίσει οπότε ανακατεύουμε συνεχώς. Μόλις αρχίσει να βγάζει φουσκάλες, αφαιρούμε από τη φωτιά.
 • Εκτός φωτιάς προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, 100 γρ. τριμμένη γραβιέρα και ανακατεύουμε για να πέσει η θερμοκρασία. 
 • Τέλος προσθέτουμε τους 3 κρόκους και ανακατεύουμε ξανά. 
Για τα μακαρόνια
 • Βράζουμε τα μακαρόνια για 1-2 λεπτά λιγότερο από τις οδηγίες του κατασκευαστή σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό. Μιας και θα ψηθεί το φαγητό στο φούρνο τα μακαρόνια θα ψηθούν και άλλο οπότε καλό είναι να μην είναι παραβρασμένα.
 • Στραγγίζουμε, βάζουμε σε ένα ταψί 35 x 25 εκ. το οποίο έχουμε λαδώσει και προσθέτουμε τα 2 αυγά ελαφρά χτυπημένα, μπόλικο θυμάρι, 1 1/2 κ.σ. μαϊντανό,  τη φέτα σπασμένη σε κομμάτια στο χέρι μας και πιπέρι και αλάτι αν χρειάζεται. Κρατάμε τα μακαρόνια στην άκρη.
Για το παστίτσιο
 • Στον κιμά ρίχνουμε 1 κουτάλα της σούπας μπεσαμέλ και ανακατεύουμε καλά για να δέσει η σάλτσα. 
 • Πάνω από τα μακαρόνια, βάζουμε τον κιμά και με τον ίδιο τρόπο απλώνουμε από πάνω την υπόλοιπη μπεσαμέλ.
 • Τέλος ρίχνουμε το τυρί που κρατήσαμε (50 γρ. τριμμένη γραβιέρα) στην επιφάνεια του παστίτσιου και αν θέλουμε ρίχνουμε και μερικά μικρά κομματάκια βουτύρου.
 • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για 40 λεπτά ή μέχρι να πάρει καλό χρώμα η μπεσαμέλ.
Συνέχεια...
Διεθνής Ημέρα Φιλίας

Διεθνής Ημέρα Φιλίας

Η Διεθνής Ημέρα Φιλίας (International Day of Friendship) καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/65/275) και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου.
Τα βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων, μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Συνέχεια...
Σέξι μαγιό για κάθε… ζώδιο!

Σέξι μαγιό για κάθε… ζώδιο!

Η Stazomeli κάνει τη στυλίστρια και προτείνει σε κάθε ζώδιο το μαγιό που θα ξετρελάνει τους άντρες…

Κριός:
Επειδή είστε κορίτσια του Άρη και όπως και να το κάνουμε μια τάση προς το ψηλό και το αδύνατο την έχετε, εκμεταλλευτείτε το και τολμήστε τη τάση 60’s style μπικίνι με ζώνη που θα σας δείχνει ως νέα Brigitte Bardot.
Τις αναλογίες για να το αναδείξετε τις έχετε, εμπρός!
Αδράξτε την ευκαιρία!
magio
Ταύρος: Κομψό ολόσωμο ή μπικίνι με φαρδύ halter δέσιμο στο λαιμό?
Δαγκωτά υπερασπίζομαι το δεύτερο, για να κινηθείτε στις plages με κομψότητα και χάρη.
Οι πλούσιες αναλογίες σας, θα κολακευτούν ιδιαιτέρως από το δέσιμο του μαγιό και θα χαρίσουν ρίγη ευτυχίας στον ανδρικό πληθυσμό!
zvdi
Δίδυμος: Στα αέρινα και αδύνατα σώματά σας, θα πρότεινα μαγιό peplum, με φουστάκι στο κάτω μέρος.
Αεικίνητες  και τσαχπίνες ως συνήθως, θα σας πήγαινε πολύ, καθώς θα σας διευκόλυνε πολύ στις κινήσεις και θα φόρτιζε θετικά την φαντασία απανταχού λουόμενων αρσενικών….
Καρκίνος: Φλοράλ και νυφικά μαγιό για εσάς πανέμορφες φίλες μου!
Τα φλοράλ θα σας ανεβάσουν τη ψυχολογία, ενώ τα νυφικά μαγιό (λευκά με λεπτομέρειες που θυμίζουν νυφικό, φιογκάκια κτλ), θα σας κάνουν να αισθανθείτε σαν πριγκιποπούλες!
Karkinos
Λέων: Είτε ολόσωμο φορέσετε, είτε μικροσκοπικό  και αισθησιακό μπικίνι, ένα είναι σίγουρο: τα χρώματά του θα είναι έντονα και οι λεπτομέρειές του φανταχτερές Animal prints και ethnic μαγιό σας ταιριάζουν γάντι και θα κάνουν πολλά ανδρικά κεφάλια να γυρίσουν με θαυμασμό!
Παρθένος: Δεν συζητώ καν ότι τα ολόσωμα σας τα απαγορεύω δια ροπάλου!
Μπικίνι θα φορέσετε φέτος και μάλιστα θα σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά!
Mix & match για εσάς καλές μου!
Θα παίξετε με τα χρώματα και τα σχέδια, τα κοψίματα και τα κρόσσια!
Θα πειραματιστείτε και θα βγείτε κερδισμένες!
bikini4
Ζυγός: Κακά τα ψέματα!
Κορίτσια με ένα τόσο σωστά "ζυγισμένο" στυλ, μπορείτε να υποστηρίξετε άνετα και τα μπικίνι και τα ολόσωμα μαγιό.
Στη θέση σας θα διάλεγα κάτι σε παλ αποχρώσεις, αν όμως θέλετε να τολμήσετε κάτι διαφορετικό, τολμήστε ένα μαγιό με κρόσσια που είναι και πολύ της μόδας.
Παιδιά της Αφροδίτης, προικιστήκατε με γούστο και ομορφιά!
Οι παραλίες δικές σας!
krosia
Σκορπιός: Για σας τριζάτα κορμιά ένα ..στριγκάκι αρκεί!
Η καλύτερα μη φορέσετε τίποτα!
Ούτως ή άλλως το μαγιό το βάζετε με σκοπό να το βγάλετε…
Τζάμπα κόπος!
Μεταξύ αστείου και σοβαρού και μονοκίνι να φορέσετε, πάλι στα νερά σας θα είστε.
Αν οπωσδήποτε πρέπει να φορέσετε μαγιό, ξέρω ότι θα διαλέξετε  κάτι  ανυπέρβλητα σέξι που να θυμίζει lingerie bikini, κάτι που να έχει αβυσσαλέο ντεκολτέ για πολλες ταχυπαλμίες
Κι ύστερα λέμε που πήγαν όλοι οι άνδρες στην παραλία….
Τοξότης: Τοξοτίνες μου εσεις με τα θανατηφόρα κορμιά φοβάμαι να σας προτείνω κάτι, μήπως και σας περιορίσω την όρεξη να τα δοκιμάσετε όλα και να πάρετε τα μισά από αυτά!
Όπως και να έχει, μπικίνι σας προτείνω με μπανέλα για να αισθάνεστε πιο άνετα, μιας και συνήθως είστε προικισμένες με γοητευτικές καμπύλες.
tox
Αιγόκερως: Μαγιό που να θυμίζει ταγιέρ ακόμα δεν έχω δει, επομένως θα σας σπρώξω στην αμαρτία!
Κόντρα σε κάθε λογική, δοκιμάστε να φορέσετε μπικίνι με λουξάτες μεν λεπτομέρειες, hot sexy δε!
Βεβαίως και ένα ολόσωμο θα σας κολάκευε, αλλά δώστε έμφαση σε πιο χτυπητά χρώματα, από εκείνα που θα επιλέγατε συνήθως.
Επίσης, δοκιμάστε κι εσείς τα μικροσκοπικά μπικίνι με τη ζώνη!
ydroxo
Υδροχόος: Αθλητικά μαγιώ με οριζόντιες ή κάθετες ρίγες, φερμουάρ και σε φλούο χρώματα για να ανάψουν τα αίματα!
Αν δεν τα φορέσετε εσείς, οι πιο chic εκρηκτικές γυναίκες, ποια θα τα τολμήσει?
Αρκετά πρωτότυπα σχέδια έχουν λανσαριστεί φέτος.
Εμπρός!
Ανοίξτε το δρόμο για τα μαγιό που πολλές θα θαυμάσουν κι ελάχιστες θα το τολμήσουν.
ydr
Ιχθύς: Retro στυλ για εσάς που να θυμίζει pin up κορίτσια!
Ελάτε,  "εξωγήινα" όμορφες Ψαρίνες μου,    να κάνουμε την εμφάνισή σας λίγο πιο πιπεράτη! Βεβαίως εάν δεν σας αρέσει το τολμηρό αυτό στυλ, μπορείτε κάλλιστα να αφεθείτε στην σιγουριά των μονόχρωμων μαγιό σε απαλά χρώματα.
Από την άλλη μεριά όμως…. γιατί να μην βουτήξετε στα βαθιά?
Που ξέρετε ?
Μπορεί ο πρίγκιπας να παραμονεύει σε κάποια παραλία!
ixthis
www.astrology.gr

Συνέχεια...
Σανδάλια μονομάχου 2016 gladiators shoes

Σανδάλια μονομάχου 2016 gladiators shoes

Είναι το καλοκαιρινό χιτ στα παπούτσια.
Τα φλατ σανδάλια με κορδόνια τα έχουμε λατρέψει.
Η περίοδος των εκπτώσεων δεν έχει τελειώσει.
Αν το ίδιο ισχύει και με το μισθό σας βγείτε στην αγορά (την κανονική ή την διαδικτυακή) και διαλέξτε το δικό σας ζευγάρι που θα φοράτε!
Gladiator, ένα παπούτσι με ιστορία και φυσικά με μοναδικό στιλ που τα τελευταία χρόνια δεν λέει να μας αφήσει σε ησυχία.
Και πολύ καλά κάνει βέβαια αφού πολλές γυναίκες τo αγαπούν και δεν το αποχωρίζονται λεπτό από τα πόδια τους, μόλις η ζέστη κάνει την εμφάνιση της.
Αυτό που πραγματικά μας εντυπωσιάζει και η αλήθεια είναι ότι μας διευκολύνει, είναι οι τόσες εκδοχές που συναντάμε τα gladiators.
Είτε είναι σε μορφή πέδιλου, ίσιου, πλατφόρμας, ψηλό ή χαμηλό, το βασικό χαρακτηριστικό δεν λείπει και εννοούμε φυσικά τα πολλά και δετά μεταξύ τους κορδόνια. Αυτό το κάτι και ιδιαίτερο που ψάχνετε φέτος για να ανανεώσετε με κάποιο τρόπο το ανοιξιάτικα και ακόμα περισσότερο τα καλοκαιρινά σας looks, θα το βρείτε στην ιδανική λύση που ονομάζεται gladiators.
Βέβαια επειδή κάποιες γυναίκες τα θεωρούν υπερβολικά και φοβούνται να αποκτήσουν ένα δικό τους ζευγάρι διότι δεν ξέρουν πως και με τι να τα φορέσουν, εμείς παρακάτω θα σας προτείνουμε κάποιες ιδέες για να δείτε τα gladiators φέτος με άλλο μάτι.
Πιθανοί συνδυασμοί :
- Ένα τοπ με στάμπα, ένα φθαρμένο τζιν σορτς και ένα καπέλο φορεμένο ανάποδα, αποτελούν μοναδικες επιλογές για τα να συνδυάσετεμε τα αγαπημένα σας gladiators πέδιλα.
- Αν είστε φαν του casual στιλ, τότε μην διστάσετε να δοκιμάσετε ένα playsuit σε τζιν ύφασμα με μαύρα μέχρι το γόνατο gladiators, καπέλο και τσάντα με κρόσια στην ίδια απόχρωση.
- Το λεγόμενο shirt dress και συγκεκριμένα σε λευκό χρώμα με ένα μαύρο backpack, θα δώσουν άλλη οπτική στα gladiators παπούτσια.
Συνέχεια...