Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Κωνσταντίνος Β’, ανεβαίνει στο θρόνο 1964

Κωνσταντίνος Β’, ανεβαίνει στο θρόνο 1964
Είναι 7 το απόγευμα της 6ης Μαρτίου 1964. 
Λίγες ώρες πριν, έχει πεθάνει ο βασιλιάς Παύλος, χτυπημένος από καρκίνο, και τώρα ο 24χρονος Κωνσταντίνος καλείται να ορκιστεί βασιλιάς και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. 
«Εκτάκτως υποβλητική και συγκινητική υπήρξεν η τελετή της ορκωμοσίας του νέου Βασιλέως Κωνσταντίνου, γενομένη εις την Μεγάλην Αίθουσαν των Τελετών των Ανακτόρων Αθηνών, τρεις ακριβώς ώρας μετά τον θάνατον του Βασιλέως Παύλου, ενώπιον των υπό του Συντάγματος προβλεπομένων πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων», γράφει στο πρωτοσέλιδο της 7 Μαρτίου η «Καθημερινή». 
Κωνσταντίνος Β’, βασιλιάς στο θρόνο 1964
Λίγο παρακάτω, υπό τον υπότιτλο «Ο Βασιλεύς προσέρχεται κάτωχρος», συνεχίζει: «Οταν συνεκεντρώθησαν πάντες οι προσκεκλημένοι, ο ασκών καθήκοντα Μεγάλου Αυλάρχου κ. Σταθάτος ειδοποίησε τον νέον Βασιλέα ότι όλα είναι έτοιμα. Την 7.20΄ ο νέος Βασιλεύς, φέρων μεγάλην στολήν στρατάρχου και κρατών στραταρχικήν ράβδον, εισέρχεται, κάτωχρος, εις την αίθουσαν, ακολουθούμενος από την Διάδοχον Ειρήνην (με μέλαιναν βραχείαν εσθήτα) τον πρίγκιπα Μιχαήλ (ως υπασπιστήν των Βασιλέων Παύλου και Κωνσταντίνου), τον ταγματάρχην κ. Αρναούτην, αρχηγόν του Οίκου του Διαδόχου και τον υπασπιστήν υπηρεσίας.
Ολη η τελετή ορκωμοσίας διήρκεσε περί τα επτά λεπτά. Ευθύς μετά την ανακήρυξή του ως βασιλιά, απηύθυνε διάγγελμα στον ελληνικό λαό, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Διαδέχομαι εις τον Θρόνον τον πατέρα μου με στερράν απόφασιν να ακολουθήσω πιστώς το υψηλόν παράδειγμά Του και να εμπνέωμαι πάντοτε κατά την εκπλήρωσιν των συνταγματικών καθηκόντων μου από τας αρετάς Του. Υπόσχομαι να υπηρετήσω την πατρίδα αφωσιωμένος ολοψύχως και με όλας μου τας δυνάμεις φρουρός άγρυπνος των ελευθέρων θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μοναδική μου σκέψις και φροντίς θα είναι εις πάσαν περίστασιν το αληθές και υπέρτατον συμφέρον της πατρίδος μας».
Κωνσταντίνος Β’, βασιλεύς
6 Μαρτίου 1964: Η ανάρρηση του Κωνσταντίνου στον θρόνο
Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, ο Κωνσταντίνος ήταν φανερά συγκινημένος κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας, εξαιτίας του θανάτου του πατέρα του. 
Κωνσταντίνος Β’
Γράφει σχετικά η «Καθημερινή»: «Ο Αναξ ωμίλησε προς τον κ. Πρωθυπουργόν [Γεώργιο Παπανδρέου] περί του θανάτου του αειμνήστου πατρός του, κατά την έκφρασιν του κ. Παπανδρέου, “ανθρώπινα, συναισθηματικά, υπό το κράτος βαθυτάτης συγκινήσεως. Είχε δονηθή όλος”. Ο Βασιλεύς ανέφερε προς τον κ. Πρωθυπουργόν, ότι την στιγμήν ακριβώς, κατά την οποίαν ο πατήρ του απέθνησεκν, έσβησε το κανδήλιον, το οποίον ευρίσκετο προ της αποτεθειμένης παρά την κλίνην του Βασιλέως Παύλου ιεράς εικόνος της Μεγαλόχαρης. Κατά την ώραν της ορκωμοσίας, ο νέος Βασιλεύς εφαίνετο εξουθενωμένος, “ένα ζωντανόν πτώμα”, κατά την έκφρασιν κυβερνητικής προσωπικότητος. Διά να κατανικήση δε την ζωηράν συγκίνησίν του, απήγγειλε τον όρκον με δυνατήν και σταθεράν φωνήν».
Κωνσταντίνος Β’, βασιλιάς Ελλάδος
Ο νέος βασιλιάς, αφού δέχθηκε τα συγχαρητήρια της βασιλικής οικογένειας και της κυβέρνησης, κατευθύνθηκε στα ανάκτορα στο Τατόι. Την επόμενη μέρα, το κύριο άρθρο της «Κ» με τίτλο «Κωνσταντίνος», χαιρετίζει τον νέο βασιλιά: «Η αρχή της βασιλείας του Κωνσταντίνου αντιμετωπίζει πλείστα προβλήματα εσωτερικής και εξωτερικής μορφής και ιδία το Κυπριακόν. Βεβαίως η Κυβέρνησίς Του, κατά τον Συνταγματικόν Χάρτην της χώρας, υπέχει τας πλήρεις ευθύνας. Αλλ’ ο Βασιλεύς, παρ’ ότι νέος, έχει ευτυχώς αποκτήσει ικανήν εμπειρίαν, προετοιμασθείς εις το βασιλεύειν υπό την οδηγίαν του Πατρός Του, διά να έχη συνείδησιν των προβλημάτων αυτών και διά να είναι χρήσιμος διά τας Κυβερνήσεις Του παραστάτης. Η πατρική παράδοσις της αφοσιώσεως εις το Σύνταγμα εξασφαλίζει εις τον νέον Βασιλέα την πίστιν των υπηκόοων Του και την ευλάβειαν των κυβερνητών. Διά τούτο το έθνος, παρά το βαρύτατον πένθος του, ατενίζει προς το μέλλον με εμπιστοσύνην. Ο Κωνσταντίνος θα σταθή εις το ύψος των περιστάσεων και θα ηγηθή του ελληνικού λαού εις την συνεχιζομένην μάχην της αναπτύξεως και της ευημερίας του. Η σκυτάλη την οποίαν παρέλαβεν είναι βαρεία. Αλλά τα βασιλικά νεανικά χέρια έδειξαν ότι ημπορούν να την κρατήσουν».

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια