Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Κείμενο εγκεφάλου....

ΣΩΜΦΥΝΑ ΜΕ ΕΝΡΕΥΑ ΠΟΥ ΕΝΓΙΕ ΣΤΟ ΠΝΑΣΤΜΙΙΟ ΤΟΥ CMABRIDGE, ΔΕΝ ΜΤΡΕΑΕΙ Η ΣΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΟΙΠΑ ΒΠΟΥΛΕΕ ΤΑ ΓΑΜΜΡΤΑΑ.
ΤΟ ΜΝΟΟ ΣΜΥΝΤΑΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΩΡΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΥΛΕΑΙΟ ΓΑΜΜΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΣΤΩΗ ΘΣΕΗ.
ΑΤΥΟ ΣΥΑΙΜΒΝΕΙ ΕΕΙΠΔΗ Ο ΑΘΝΡΩΠΟΣ ΕΓΚΦΑΛΕΟΣ ΔΕΝ ΔΒΑΖΙΑΕΙ ΤΗΝ ΛΞΕΗ ΚΑΘΑΥΤΗ ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΣΝΟΛΥΟ.

ΕΥΝΤΠΣΙΑΩΚΟ Ε;

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια