Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Εγκύκλιος Διαταγή!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους , Νομάρχας και Δημάρχας της υπ’ εμέ Αστυνομικής Περιφερείας , της πόλεως Δημητσάνας .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1ον :
Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο , Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883 , κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2ον :
Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3ον :
Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών , διαφόρων καταγωγών ,γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναικων , ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4ον :
Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών , το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών , δηλαδή των κατσουλιών .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5ον :
Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων . Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι , καπνοπώλαι , οινοπώλαι , λαχανοπώλαι , μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων . Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα , καλήν ζύγισιν , αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των , των σταθμών των και των μέτρων των , προς το συμφέρον της υπηρεσίας . Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου ¨ Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής ¨ .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 6ον :
Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση ( σημ. μεταφραστή : η Δημητσάνα, ως γνωστόν , απέχει πολλά χιλιόμετρα από την θάλασσα ). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκεια της εορτής . Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης , παρά τας θάλασσας , αμφοτέρων των γενών ,προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 7ον :
Όσοι παρ’ εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων , θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 8ον :
Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων , ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός , οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης , και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 9ον :
Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω ,πλην των λεσχών , την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός , των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων . Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 10ον :
Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 11ον :
Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία , ο πυροβολισμός , το απότομον βήξιμον , η εκκαθάρισις της ρινός ( τούτου επιτρεπομένου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς , όπως λέγανε οι παππούδες μας ).
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 12ον :
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας , ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων αφεδρωνοκρουσιών .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Ν :
Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων , ανθρώπων , γυναικών , περονόσπορου , ποδάγρας κλπ. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα .
.Εν Δημητσάνα τη 3 / 12 / 1883

Ο Αστυνομικός Διοικητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Υπενωμοτάρχης

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια