Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

1.Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα.Το δώρο γιορτών Πάσχα είναι ίσο με 1/15 μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και 1 ημερομίσθια για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες για τους ημερομίσθιους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού έχει διαρκέσει λιγότερο χρονικό διάστημα, ο μισθωτός θα πάρει μέρος του Δώρου Πάσχα  κατά αναλογία της απασχόλησης του σε  αυτό διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα κάθε μισθωτός ή  υπάλληλος θα αμειφτεί με
  1/15 του μηνιαίου μισθού του και ο ημερομίσθιος 1 ημερομίσθια, για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Σάββατα και οι Κυριακές και όχι μόνο οι ημέρες εργασίας.

Αν η ημερήσια απασχόληση είναι μειωμένη, τότε και το ποσό του ημερομίσθιου θα είναι και αυτό ανάλογα μειωμένο. Αν όμως οι ώρες ανά ημέρα απασχόλησης δεν είναι σταθερές, δηλαδή όταν οι ημερήσιες αποδοχές είναι κυμαινόμενες, τότε ως ποσό για ημερήσιες αποδοχές παίρνεται ο μέσος όρος από τις αποδοχές αυτές.
Όταν ο μισθωτός εισπράττει, στο διάστημα από 1.1 – 30.04, και  κάποιο ποσό για τακτικές
και συγχρόνως νόμιμες υπερωρίες για τακτικές και σταθερές αποζημιώσεις για εκτός έδρας διανυκτερεύσεις τότε το ποσό αυτό διαιρείται με τις ημέρες, μέσα στις οποίες πραγματικά απασχολήθηκε, για να εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό, και αυτό που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο βλέπε σχετικού πίνακες.
Υπολογίζεται ως εξής:
Αμειβόμενοι με Μισθό

Αμειβόμενοι μεΗμερομίσθιο
Δ.Π. = 1/2 μισθού
Αν η σχέση διήρκεσε το χρονικό διάστημα 1/1-30/4
Δ.Π. = 15 ημερομίσθια
Για κάθε 8 ημέρες εργασιακής σχέσης 1/15 του μηνιαίου μισθού
Αν η σχέση διήρκεσε μικρότερο διάστημα από 1/1-30/4
Για κάθε 8 ημέρες εργασιακής σχέσης 1 ημερομίσθιο
2.Ποιοί το δικαιούνται και ποιοι όχι
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομές με σχέση εξαρτημένης εργασίας για το χρονικό διάστημα ( 01/01/ έως 30/04 κάθε έτους ή μέρος αυτού ) δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο ή μέρος του Δώρου Πάσχα
Αν ένας εργαζόμενος π.χ. στο χρονικό διάστημα 01/01/ έως 30/04 άλλαξε δύο ή περισσότερους εργοδότες, τότε απ’ όλους δικαιούται να πάρει το ανάλογο επίδομα γιορτών Πάσχα.
Οι εργαζόμενοι συγχρόνως σε πολλούς εργοδότες, δικαιούνται να λάβουν δώρα εορτών απ’ όλους τους εργοδότες, ανάλογα φυσικά με το χρόνο εργασίας τους και του ποσού της αμοιβής τους από τον κάθε εργοδότη χωριστά.
Δεν δικαιούνται δώρα (Υ.Α. 19040/81)
α) Οι εργάτες που απασχολούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες του ειδικού καθεστώτος των αγροτών, καθώς και οι εργάτες θαλάσσης.
β) Όσοι εργάζονται κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω από 6.000 κατοίκους. Οι καθαρίστριες, οι baby sitters κ.τ.λ. καθώς και όσοι εργαζόμενοι κατ’ οίκων ασφαλίζονται στο ΙΚΑ δικαιούνται άδεια, επίδομα άδειας, δώρο Πάσχα.
γ) Οι φορτοεκφορτωτές.
3.Τι συμπεριλαμβάνεται και τι όχι στο Δώρο Πάσχα
Τι δεν συμπεριλαμβάνονται στο δώρο Πάσχα:
1. οι μέρες της αδικαιολόγητης απουσίας του
εργαζόμενου από την επιχείρηση
2. οι μέρες της άδειας χωρίς αποδοχές.
3. οι μέρες στράτευσης
4. οι μέρες ασθένειας (δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι μέχρι 3 μέρες που δεν παίρνουν επίδομα ασθενείας κλπ.)
5. ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας,
6. οι μέρες απεργίας
Tι συμπεριλαμβάνονται στο δώρο :
1. Δηλαδή οι υπόλοιπες μέρες απουσίας π.χ. εξαιτίας ασθένειας,
2. Ο χρόνος άδειας των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό κλπ.
υπολογίζονται  στο χρόνο της εργασιακής σχέσης
3. Ητακτική αμοιβή για απασχόληση την Κυριακή, για νυκτερινή εργασία,
τα πριμ παραγωγής,
4.η αμοιβή της τακτικής και νόμιμης υπερωρίας και τακτικής υπερεργασίας,
5. το επίδομα ισολογισμού
6. οδοιπορικά έξοδα, εκείνα μόνο που καταβάλλονται μόνιμα στον μισθωτό και  αποτελούν προσαύξηση του μισθού του , εφόσον φυσικά είναι τακτικά, δηλαδή εφόσον τα ποσά αυτά καταβάλλονται τακτικά   κατά επανάληψη.
7. Το επίδομα άδειας, αναλογία του επιδόματος άδειας που είναι 0,04166 (0,50/12 μήνες = 0,04166)
4.Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές αποδοχές, που παίρνει οεργαζόμενος την 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Αν έχει λυθεί   η εργασιακή σχέση πριναπό τις παραπάνω ημερομηνίες, τότε τα δώρα υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν τη μέρα λύσης της εργασιακής σχέσης. 

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια