Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Αγία Αλίκη της Παθοφόρου

Η Αγία (Παθοφορος) Αλίκη: Ἐγεννήθη τῷ 1872 ἐν Ἕσσῃ (Darmstadt), ὡς Πριγκί­πισσα Alix τῆς Ἕσσης καὶ παρὰ τῷ Ῥή­νῳ, ἐκ Λουθηρανῶν γο­νέων. Παιδιόθεν ἦν ἐσωστρε­φής, εἰρηνική, ἀγαπῶσα τὴν προσευχήν· ἀπωλέσα­σα δὲ τὴν μητέ­ρα αὐ­τῆς, ἑξαετὴς οὖσα, κατέστη ἔτι περισ­σότερον ἐσω­στρεφής (καὶ θεολογοῦσα). Μία τῶν κατὰ σάρκα ἀδελφῶν της ὑπῆρ­ξεν ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς Ἐλισά­βετ (Μεγ. Δούκισσα τῆς Ῥωσσίας), ἥτις ἐμαρτύρη­σεν ἐν Ἀλαπαγιέφσκ, μίαν ἡμέ­ραν μετὰ τὴν τελευτὴν τῆς Ἁγίας Ἀλί­κης.

Ἐν ἔτει 1894 ἠῤῥα­βωνίσθη τὸν Διάδοχον Νικό­λαον τῆς Ῥωσσίας, μεθ’ οὗ ὑπαν­δρεύθη ἐν ταὐτῷ ἔτει, ἅμα τῇ τελευτῇ τοῦ Αὐτο­κράτορος Ἀλεξάν­δρου Γ′ τῆς Ῥωσσίας, τοῦ καὶ πατρὸς τοῦ τελευτ. Tσάρου Νικο­λάου Β′, ὃν πάντοτε ἐτί­μα καὶ ὑπερηγά­πα, καὶ τῇ μεταστροφῇ αὐτῆς ἐν τῇ Ὀρθοδο­ξίᾳ, λαβοῦσα τὸ ὄνομα Ἀλεξάνδρα Θεοδώροβνα. Ἐν ἔτει 1896 ἐστέφθη Αὐτο­­κράτειρα Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν ἕως τῆς ἑκου­σίας καὶ ἡρωϊκῆς παραι­τήσε­ως τοῦ συζύγου της κατὰ τὸν Μάρτιον τοῦ 1917. Ἔκτοτε δὲ καὶ ἕως τοῦ μαρτυρικοῦ θανά­του της, μετὰ τοῦ συ­ζύγου καὶ τῶν πέντε τέ­κνων της,ὑπῆρξεν δε­σμία. Διὰ πρώτην φορὰν ἐν Ἑλλά­δι γρά­φεται ἡ ᾈσματικὴ Ἀκο­λουθία της, ἐνῷ τὸ ὄνομα Αλικη θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἑορ­τάζεται πλέον, κατ’ οἰκονομίαν, τὴν 17ην Ἰου­λίου. 17.VII.1918-17.VII.2018: 100 ἔτη ἐνδόξου παθοφορίας, ἁγιό­τητος καὶ τι­μῆς συμ­πλη­ροῦνται αἰσί­ως ἐφέτος!

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια