Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Η σημασία αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων ΑμεΑ

Εισαγωγή.
Κεντρικός στόχος της εργασίας είναι η προβολή της σημασίας της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων ΑμεΑ για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, αποκατάσταση και βελτίωση της ζωής τους, καθώς είναι καινοτομική, λειτουργεί εκπαιδευτικά αλλά και θεραπευτικά, και συντελεί στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και τελικά στη μετασχηματίζουσα μάθηση.
 Το συγκεκριμένο θέμα:
 •  έχει αρχίσει να ερευνάται τα τελευταία χρόνια, 
 • υπάρχουν λιγοστές διπλωματικές εργασίες σχετιζόμενες με αυτό,
 •  βιβλιογραφικές αναφορές κυρίως ξενόγλωσσες, 
τα δεδομένα αυτά καθιστούν εμφανή την αναγκαιότητα για περαιτέρω μελέτη και έρευνα. 
Κατά συνέπεια επέλεξα συνδυασμό θεωρητικής  και ερευνητικής προσέγγισης του θέματος.

Στόχοι – Ερευνητικά ερωτήματα θεωρητικού μέρους
Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναζητήθηκε ποιοι θεωρητικοί, από ποιους χώρους :
 1. αναφέρθηκαν στη σύνδεση τέχνης και ειδικής εκπαίδευσης.
 2. ποιόν θεώρησαν κύριο ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων ΑΜΕΑ 
 3. με ποιες έρευνες και μελέτες αναδεικνύουν τη συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και της μετασχηματίζουσας μάθησης εκπαιδευόμενων ΑΜΕΑ και εκπαιδευτών;
Στόχος του ερευνητικού μέρους της εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων ΑΜΕΑ, στην ανάπτυξη κριτικού στοχασμού και μετασχηματίζουσας μάθησης, μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτών του ΙΕΚ Χαλκίδας.
Επιμέρους ερευνητικό ερώτημα:
 • Ποια η προετοιμασία για την ένταξη των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων στη διδακτική πρακτική.
Ερευνητική μέθοδος.
Ο σχεδιασμός του ερευνητικού μέρους της εργασίας έγινε στη βάση επιλογής ως μεθόδου έρευνας, της ποιοτικής  και συγκεκριμένα της μελέτης περίπτωσης. Συνδυάστηκε με τη δυνατότητα πρόσβασης για τη λήψη ημιδομημένων συνεντεύξεων στο ΔΙΕΚ Χαλκίδας, εκπαιδευτές του οποίου συμμετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ένταξη των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων στην εκπαίδευση ΑΜΕΑ και έχουν εμπειρία εφαρμογής ποικίλων προγραμμάτων.

Η διαδικασία στηρίχθηκε στους παρακάτω βασικούς άξονες:
 • Συλλογή δεδομένων μέσω δια ζώσης ημιδομημένων συνεντεύξεων.
 • Ερωτηματολόγια ερωτήσεων «ανοικτού τύπου»
 • Περιεχόμενο ερωτηματολογίων σχετικό με τα ερωτήματα της έρευνας.
 • Ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση, καταγραφή απαντήσεων.
 • Σκοπός η αναλυτική καταγραφή και η ανάλυση περιεχομένου των αναφερόμενων.
Αξιοπιστία – Εγκυρότητα
Προσθέτουν αξιοπιστία: 
 • έλεγχος και επανέλεγχος με παρουσίαση διαφορετικών απαντήσεων των εκπαιδευτών κάτω από τις ίδιες συνθήκες έρευνας,
 • η ηχογράφηση,.
και εγκυρότητα:
 • η διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας για την επιλογή ερωτημάτων,
 •  αντιπροσωπευτικότητα και γενικευσιμότητα των ερωτήσεων,
 • η επάρκεια των στοιχείων των ερωτημάτων σχετιζομένων με το εύρος περιεχομένου.
 • η συμφωνία της έννοιας και των δεικτών προς διερεύνηση.
Αποτελέσματα- κύρια ευρήματα
Αποτελέσματα προκύπτοντα από την έρευνα για την εφαρμογή της τέχνης στην εκπαίδευση:
 •  ενδιαφέρει επιστήμες όπως της Εκπαίδευσης, της Αγωγής, της Ψυχολογίας, και της Ιατρικής.
 • είναι: καινοτομική, εκπαιδευτική, θεραπευτική.
 • προσφέρει περιβάλλον προσέγγισης, εναλλακτικό και εξειδικευμένο.
 • προσφέρει στην κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία.
 • βελτιώνει την αυτοπεποίθηση, τη ζωή και την προσωπικότητα.  
Συμπεράσματα
Μέσω της τέχνης διαμορφώνεται:
 • σχέση αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. 
 • εκπαιδευτές  χρησιμοποιούν το μεθοδολογικό εργαλείο μετασχηματίζουσας μάθησης του Α. Κόκκου.
 • και τονίζουν την αναγκαιότητα  της τέχνης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
 Γενικό συμπέρασμα: Η Τέχνη συντελεί καθοριστικά στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και στη μετασχηματίζουσα μάθηση.
Μαρία Σπηλιοπούλου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια