Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Επιβολή διοδίων 1884

Επιβολή διοδίων 1884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘ. 123 ............1884 .......Σελ. 585 - 588
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ........... Α’ ΚΑΙ Β. ΜΕΡΟΥΣ ΣΕΛ. 143-146 ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ Περί επιβολής διοδίων της από Αιτωλικού εις Αγρίνιον και τ’ ανάπαλιν οδού ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Λαβόντες υπ’ όψιν το άρθρο 27 του από 16 Δεκεμβρίου 1867 ΣΞΓ’ περί οδοποιίας νόμου, προτάσει των Ημετέρων επί των Εσωτερικών και Οικονομικών Υπουργών, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν .......

Άρθρον 1
α] Δι’ έκαστον ίππον, ημίονον, μετά η άνευ φορτίου, μετά η άνευ ιππέως, λεπτά τριάκοντα [30]
β] Δι’ έκαστον όνον ωσαύτως λεπτά δέκα πέντε [15]
γ] Διέκαστον βουν προς εμπορίας ή κρεουργίαν λεπτά είκοσι πέντε [25]
δ] Δι’ έλαστον προς εμπορίας ή κρεουγίαν πρόβατον, αίγα, χοίρον και λοιπά μικρά ζώα, λεπτά πέντε [5]
ε] Δι’ έκαστον δίτροχον ή τετράτροχον όχημα, συρόμενον υφ’ ενός ίππου ή ιμίονου λεπτά τεσσαράκοντα [40]
στ] Ωσαύτως συρόμενον υπό δύο ίππων λεπτά εξήκοντα [60]
ζ] Δι’ έκαστον περιπλέον ίππον εζευγμάνον εις τα ειρημένα οχήματα λεπτά δέκα πέντε [15]
η] Δι’ έκαστον φορτηγόν δίτροχον άμαξαν, συρομένην υφ’ ενός ίππου ή ιμιόνου ή δύο βοών, αν με είναι κενή, λεπτά είκοσι πέντε [25], εάν δεν έχει φοτίον, λεπτά τεσσαράκοντα [40]
θ] Δι’ έκαστον τοιαύτην τετράτροχον άμαξαν, συρομένην υπό δύο ίππων ή ημίονων, ή τεσσάρων βοών, εάν μεν η κενή, λεπτά τριάκοντα πέντε [35], εάν δεν έχει φορτίον, λεπτά πεντήκοντα [50]
ι] Δι’ έκαστον περιπλέον ίππον ή ημίονον, ή ζεύγος βοών, κενής της αμάξης λεπτά πέντε [5], μετά φορτίου λεπτά δέκα [10]
κ] Δι’ έκαστον όνον εζευγμένον εις άμαξαν λεπτά είκοσι [20].
Τετράτροχος άμαξα, συρομένη υφ’ ενός ίππον ή ημιόνου ή δύο βοών, εξομοιούτε προς δίτροχον.

Άρθρον 2
Αι εις τους γεργούς ανήκουσαι και χάριν συγκομιδής των προϊόντων αυτών τα οδούς διερχόμεναι άμαξαι, ίπποι, ημίονοι, όνοι και εζευγμένοι βόες υπόκεινται εις την πληρωμήν του ημίσεως των ανωτέρω οριζομένων διοδίων.

Άρθρο 3
Εξαιρούνται της πληρωμής των διοδίων τα αυτά ζώα και άμαξαι, αι διερχόμεναι τας οδούς προς καλλιέργειαν των γαιών, οι ίπποι της Αυλής, της ταχυδρομικής και τηλεγραφικής υπηρεσίας, της χωροφυλακής, του ιππικού, των ζευγιτών, προς δε των εν ενεργεία αξιωματικών του στρατού ως και των πολιτικών μηχανικών, όταν διέρχωνται τας οδούς χάριν υπηρεσίας. Επίσης δεν υπόκεινται εις πληρωμήν διοδίων και τα κάρρα των εργολάβων των αναδεξαμένων την επισκευήν ή την συντήρησιν οδών, οσάκις μεταφέρωσιν υλικόν προς τον σκοπόν τούτον και προσέτι τα εκ της πόλεως Αιτωλικού εις Κεφαλόβρυσον μεταβαίνοντα ζώα, κάρρα και λοιπά ανωτέρω αναφερόμενα ζώα και τ’ ανάπαλιν προς μεταφοράν ύδατος.

Άρθρον 4
Τα διόδια εκμισθούνται δι’ άπασαν την τριετίαν ή εισπράττονται δι’ επιστασίας εάν η δοθείσα κατά την δημοπρασίαν προσφορά δεν θεωρηθή υπό του Ημετέρου επί των Οικονομικών Υπουργού συμφέρουσα τω δημοσίω.

Άρθρον 5
Η είσπραξις των διοδίων ενεργείται εις τους σταθμούς τους οποίους θέλει προσδιορίσει η διακήρυξις της εκμισθώσεως του οικονομικού εφόρου, οι δε σταθμοί δέον ν’ απέχωσι δύο στάδια από της περιμέτρου της πόλεως, ένθα έρχεται και καταλήγει η οδός, ως και των τυχόν διερχομένων δι’ αυτής χωρίων, η δε τριετία άρχεται από της πρώτης Απριλίου ενεστώτος έτους και λήγει την 31 Μαρτίου 1887.

Άρθρον 6
Η δημοπρασία ενεργείται κατά τις διατάξεις του από 30 Απριλίου 1855 Β. διατάγματο του εκδοθέντος προς εκτέλεσιν του υπό στοιχ. ΣΟΖ’ πάγιου φορολογικού νόμου και κατά το Β. διάταγμα της 14 Φεβρουαρίου 1879

Άρθρο 7
Το μίσθωμα διαιρούμενον εις 36 ίσας δόσεις, πληρώνεται εις το αρμόδιον ταμείον του Κράτους κατά την πρώτη εκάστου μηνός, προκαταβαλλομένης της πρώτης δόσεως άμα κοινοποιηθή αρμοδίως εις τον μισθωτόν η έγκρισις του Υπουργείου Οικονομικών. Εις τους Ημετέρους επί των Εσωτερικών και Οικονομικών Υπουργούς ανατίθεται η δημοσίευσης και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος. Εν αθήναις της 27 Μαρτίου 1884 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι Υπουργοί
Ο επί των Εσωτερικών ...................Ο επί των Οικονομικών
Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ................................... Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟ 2008
pournari

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια