Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Τι αλλάζει για τα Αναπηρικά ΙΧ

Διατάξεις που αφορούν στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ, τα αναπηρικά οχήματα, τα πρόστιμα για τα διπλοκάμπινα αλλά και τα εταιρικά αυτοκίνητα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον δαιδαλώδες σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή.
Η κυβέρνηση αποφάσισε πάντως να μεταφέρει σε άλλο νομοσχέδιο τις ρυθμίσεις που αφορούν τα τεκμήρια διαβίωσης και....

κατ’ επέκταση τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, την κατάργηση του Φόρου Πολυτελείας, τα Τέλη Κυκλοφορίας, την υποχρεωτική ασφάλιση των εταιρικών ΙΧ κ.ο.κ.
Το εν λόγω σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.
Υπάρχει πρόβλεψη για τα αναπηρικά οχήματα για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούσαν να τα αποκτήσουν αφορολόγητα.

Για το ζήτημα που έχει ανακύψει υπάρχει μέριμνα και ειδικότερα αναγράφεται:

Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες.

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α' 166) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά, για το έτος 2014, γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.490/1976 (Α' 331) με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης… το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014. Στην περίπτωση που συνεπεία της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., η οποία προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31.10.2014 για την αντιστοίχιση των παθήσεων σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του παρόντος, οι αιτούντες δεν δικαιούνται τις απαλλαγές επιβάλλονται σε αυτούς, χωρίς την επιβολή προστίμου ή προσαυξήσεων, οι υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμοί, φόροι, εισφορές, δικαιώματα και τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα για τους αναπήρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία) ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι εκδοθείσες θετικές γνωματεύσεις των κατά το χρόνο έκδοσης αυτών αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση των προβλεπόμενων 216 απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.δ. 490/1976, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις».

2. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α' 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε».
πηγή

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια