Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΑΜΕΑ και συνέχιση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

Με το άρθρο 56 του Ν. 4186/13 διευκρινίζεται πλέον η συνέχιση της απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρίες.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο «Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς.... 

της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) (δηλ. και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου διαμορφώνεται μία κατεύθυνση για αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή των σχέσεων εργασίας που παρασχέθηκε από τα ΑΜΕΑ στους φορείς ή εκμεταλλεύσεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 σε αορίστου χρόνου.

Διευρύνεται  το εφαρμοστικό πεδίο και επεκτείνεται η προστασία του νόμου αυτού και στη συνέχιση της απασχόλησης των ΑΜΕΑ μετά την λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο παύση της παρασχεθείσας εργασίας τους με ασφαλιστικά μέτρα ή με προσωρινές διαταγές που χορήγησαν αρμόδια δικαστήρια. Με τη διάταξη αυτή εξομοιώνονται τα άτομα αυτά με τα προσλαμβανόμενα εξαρχής βάσει των διατάξεων του άνω νόμου.
Κατ' ακολουθίαν, δεν ισχύει για τις συμβάσεις αυτές και η σχετική νομολογία που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια που αφορά τις περιπτώσεις που απαγορεύεται ρητά η δυνατότητα συνέχισης των συμβάσεων.
.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια