Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι:

Σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια  της προετοιμασίας του Κ.Π. ΑμεΑ 2013, από σήμερα Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ www.posgamea.gr τα εξής έντυπα:
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Κ.Π. ΑμεΑ 2013
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ, ΙΑΤΡΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ Κ.Π. ΑμεΑ 2013
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Κ.Π. ΑμεΑ 2013
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 312/2001 (που τηρείται για την αναλογία κατασκηνωτών-συνοδών)

 • Το Δελτίο του Κατασκηνωτή, στο οποίο θα επισυνάπτεται και  απλή φωτογραφία του, θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό (απαραίτητες οι υπογραφές του Γονέα και του Ιατρού). Σας γνωρίζουμε ότι οι ηλικίες των υποψηφίων κατασκηνωτών πρέπει να είναι αυστηρά από 10 έως 50 έτη (η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει υποβάλει ήδη αίτημα στη Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ για τις ηλικίες 50 και άνω και αναμένουμε απάντηση, για την οποία θα ενημερωθείτε με μεταγενέστερη επιστολή μας). Η Αίτηση Συνοδού, πρέπει να συμπληρωθεί από τους Συνοδούς του φορέα σας, οι οποίοι πρέπει να είναι από 18 ετών και άνω. Τα κριτήρια επιλογής συμπληρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον υπεύθυνο κάθε φορέα. Ο φορέας υποχρεούται να επιλέξει το σύνολο των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν τα ΑμεΑ του, τηρουμένων των όσων ορίζει το Π.Δ. 312/2001 περί αναλογίας κατασκηνωτών-συνοδών. Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται γονείς να συμμετέχουν ως συνοδοί των παιδιών τους στην κατασκήνωση.
 • Παρακαλούμε μαζί με τα Δελτία Κατασκηνωτών, να μας αποστείλετε διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα δηλώνετε συνολικό αριθμό κατασκηνωτών και συνοδών, καθώς και κατασκηνωτικό χώρο (εντός της Περιφέρειας που έχει έδρα ο φορέας ή στον πλησιέστερο κατασκηνωτικό χώρο, στην Περιφέρεια έδρας του φορέα, ή εφόσον δεν λειτουργήσει κατασκηνωτικός χώρος στα πλαίσια της Περιφέρειας αυτής, η δήλωση θα πρέπει να είναι για τον πλησιέστερο της έδρας του φορέα κατασκηνωτικό χώρο) και περίοδο που  επιθυμείτε να συμμετάσχετε (για τους χώρους και τις περιόδους θα ενημερωθείτε αμέσως μόλις βγει από τη Γεν. Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας η σχετική απόφαση), χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία θα κάνει την τελική κατανομή, βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών και προδιαγραφών του Προγράμματος. Επίσης, το διαβιβαστικό έγγραφο να συνοδεύει και απόφαση του Δ.Σ. του φορέα σας για τη συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2013, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη ευθύνης για τη μεταφορά των παιδιών από και προς την κατασκήνωση.
 • Τα Δελτία των κατασκηνωτών, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και το διαβιβαστικό έγγραφο, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επιστραφούν στην Ομοσπονδία, έως τις 24 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή. Αιτήσεις συμμετοχής πέραν της 24/5/2013, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα κατανέμονται αναλόγως στις κατασκηνωτικές περιόδους. Δε θα γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με αναληθή ή ανακριβή στοιχεία (όπως π.χ. ακριβής κατάσταση υγείας κατασκηνωτή, λήψη φαρμάκων κ.λ.π.). Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στα πλαίσια της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συλλόγων που μετέχουν στο Πρόγραμμα- θα λάβει υπ΄ όψιν της στην κατανομή των εμπρόθεσμων αιτήσεων φορέων και την περσινή κατανομή φορέων που εμπρόθεσμα μεν υπέβαλαν τις προτιμήσεις τους, λόγω όμως χωρητικότητας των κατασκηνωτικών χώρων, κατανεμήθηκαν σε διαφορετικές περιόδους από αυτές της προτίμησής τους.
 • Οι αιτήσεις των συνοδών μπορούν να αποσταλούν και μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη συμμετοχή του φορέα στην κατασκήνωση, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι φορείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την εξεύρεσή τους.
 • Στις περιπτώσεις των Ιδρυμάτων το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρέπει να υπογράφεται τόσο από το Διοικητή/Διευθυντή του Ιδρύματος, όσο και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων (σε όποια Ιδρύματα υπάρχουν Σύλλογοι Γονέων).
 • Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία και συνυπογράφονται στη σχετική Προγραμματική Σύμβαση, δεν αναλαμβάνει την κάλυψη τροφείων ή τη φιλοξενία φορέων σε ξενοδοχεία ή μέσα στα ίδια τα Κέντρα κλειστής περίθαλψης ή την κάλυψη συνοδών για φορείς που φιλοξενούνται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παρά μόνο την πληρωμή συνοδών, συντονιστών, γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού στις κατασκηνώσεις των Δήμων ανά την Ελλάδα που προβλέπονται από σχετική Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα, καθώς και την ιδιωτική ασφάλιση κατασκηνωτών και εργαζομένων.
 • Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι και εφέτος 10ήμερης διάρκειας, ενώ δε γνωρίζουμε ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξεις των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα (αναμένεται η εγκύκλιος απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, για την οποία θα υπάρξει άμεσα σχετική ενημέρωση-ανακοίνωση και από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Επισημαίνονται τα εξής:
Α) Όλα τα έγγραφα του Κ.Π. που αποστέλλονται στην Ομοσπονδία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναγράφουν την επωνυμία του φορέα και να φέρουν σφραγίδα του φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του Προέδρου.
Β) Τα δελτία κατασκηνωτών να είναι υπογεγραμμένα από ιατρό  και να συνοδεύονται από γνωμάτευση Υγ. Επιτροπής ή ΚΕΠΑ (όχι ΚΕΔΥ) που θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του κατασκηνωτή.
Γ) Με μέριμνα των Προέδρων των συλλόγων θα πρέπει να ενημερώνονται γονείς, κατασκηνωτές, συνοδοί και εθελοντές του φορέα τους για τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας των Κατασκηνώσεων για ΑμεΑ (βλ. Αρχές Λειτουργίας της Κατασκήνωσης στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ www.posgamea.gr).
Δ) Με μέριμνα των Προέδρων των συλλόγων θα πρέπει να ενημερωθούν οι συνοδοί των κατασκηνωτών ότι απαραίτητα, κατά την είσοδό τους στην κατασκήνωση και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών, θα πρέπει να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα, που θα αναφέρεται το όνομά τους ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού, καθώς επίσης και οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφει τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια