Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Επίσημος Έλεγχος Εμφιαλωμένων Νερών έτους 2011

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο του Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας των τροφίμων έτους 2011, σε συνεργασία με το Γ.Χ.Κ., διενήργησε εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούσαν σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου σε εμφιαλωμένα νερά.........

(συμπεριλαμβάνονται φυσικά μεταλλικά νερά, νερά πηγής και επιτραπέζια). Ελέγχθηκε σχεδόν το σύνολο των εμπορικών σημάτων της εγχώριας παραγωγής, καθώς και εμπορικά σήματα προέλευσης άλλων χωρών που διακινούνται στην ελληνική αγορά. Οι χημικές παράμετροι που εξετάστηκαν αφορούν στην παρουσία μολύβδου, καδμίου, νικελίου, χρωμίου, μαγγανίου, αρσενικού και βρωμικών ιόντων, ενώ οι μικροβιολογικές στην παρουσία κολοβακτηριδίων, Escherichia colii, εντεροκόκκων, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium Perfingens καθώς και στην απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22οC και στους 37οC.

Όλα τα εμπορικά σήματα που ελέχθησαν βρέθηκαν συμμορφούμενα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά στους μικροβιολογικούς παράγοντες κινδύνου. Όσον αφορά δε στους χημικούς παράγοντες, μόνο σε 2 εμπορικά σήματα (ένα εγχώριας και ένα μη εγχώριας παραγωγής) παρατηρήθηκε υπέρβαση των ισχυόντων νομοθετικών ορίων και μόνο για την περίπτωση της παρουσίας βρωμικών ιόντων (παρατίθεται συνημμένα σχετική διαγραμματική απεικόνιση). Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις έγινε ανάκληση / απόσυρση των εν λόγω προϊόντων, ενώ στην μία περίπτωση περαιτέρω έλεγχος οδήγησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση το καταναλωτικό κοινό ενημερώθηκε με σχετικά δελτία τύπου.

Σημειώνεται ότι για το έτος 2012, ο ΕΦΕΤ έχει ήδη προγραμματίσει τη συνέχιση σχετικών επισήμων ελέγχων, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αξιολόγησης τυχόν αναδυόμενων κινδύνων, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση αντίστοιχων διερευνητικών προγραμμάτων για παραμέτρους για τις οποίες δεν υφίστανται νομοθετικά όρια. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο εξασθενές χρώμιο μελετάται η ανάγκη θέσπισης εθνικού ορίου.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Μίχας, δήλωσε : «Ο ΕΦΕΤ διενεργεί ανελλιπώς ελέγχους με βάση το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Επιπρόσθετα, ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβαίνει επίσης σε διερευνητικούς ελέγχους με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την παρακολούθηση χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων για τις οποίες δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη».

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια