Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Χρήση νέων Τεχνολογιών από Άτομα με Αναπηρία

Πηγή Κειμένου: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Εμπόδια στην ηλεκτρονική ενσωμάτωση ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, όπως τα ΑμεΑ, διαπιστώνει νέα μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ.
Βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η ελλιπής προσφορά δικτυακών τόπων που να πληρούν τα πρότυπα προσβασιμότητας του W3C, καθώς και η έλλειψη δεξιοτήτων, κατάλληλης κατάρτισης και ενημέρωσης για τα
οφέλη της χρήσης νέων τεχνολογιών από ΑμεΑ. Ιδιαίτερη αξία έχει όμως και η διαπίστωση ότι τα ΑμεΑ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, πιστεύουν ότι συντελεί στην ποιότητα ζωής τους, πολύ περισσότερο από ότι αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους χρήστες. Για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης το Παρατηρητήριο προτείνει δράσεις που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
  • τη συμμετοχή της Πολιτείας στην αγορά βασικού εξοπλισμού πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Η/Υ, σύνδεση) και
  • τη δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων για ΑμεΑ, με υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και περιεχομένου ψυχαγωγίας κλπ.
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες για τη χρήση νέων τεχνολογιών από άτομα με αναπηρία καταδεικνύουν το ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των ΑμεΑ και του γενικού πληθυσμού και αφορούν στα εξής: Χαμηλή η διείσδυση ηλεκτρονικού εξοπλισμού & σύνδεσης στο Internet Συνολικά, η διείσδυση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα ΑμεΑ είναι χαμηλότερη από το γενικό κοινό. Εκτός από την τηλεόραση, που είναι παρούσα σε όλα τα νοικοκυριά, η διείσδυση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και ειδικότερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (24% στα ΑμεΑ, έναντι 37% στο γενικό πληθυσμό). Επιπλέον, σε χαμηλό επίπεδο κυμαίνεται και η διείσδυση των οικιακών συνδέσεων στο Internet (13% στα ΑμεΑ έναντι 27,4% στο γενικό πληθυσμό). Περιοσμένο το επίπεδο χρήσης του Internet από ΑμεΑ Εξετάζοντας τα στοιχεία σε επίπεδο χρήσης, διαπιστώνεται oτι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι σημαντικά χαμηλότερη μεταξύ των ΑμεΑ (15%), σε σχέση με το γενικό κοινό (26%). Ως προς τα χαρακτηριστικά χρήσης –τη συχνότητα, την πρόσβαση από το σπίτι και το διάστημα κατοχής σύνδεσης - τα ΑμεΑ που είναι χρήστες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με το γενικό πληθυσμό χρηστών. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι μεταξύ των χρηστών το ποσοστό που χρησιμοποιεί το Internet καθημερινά ανέρχεται σε 55% για τα ΑμεΑ και 61% για το γενικό κοινό. Σε επίπεδο πρόθεσης για την απόκτηση σύνδεσης στο Διαδίκτυο η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική αφού θετική στάση έχει μόλις του 20% των ΑμεΑ έναντι 51% του γενικού πληθυσμού. Εμπόδια για την μη χρήση του Διαδικτύου από ΑμεΑ Σε ότι αφορά τα εμπόδια για την μη χρήση του Διαδικτύου από ΑμεΑ θα πρέπει να σημειωθεί ότι καταγράφεται μεγάλη διαφοροποίηση στην αντίληψη για τη σημασία στη χρήση του διαδικτύου μεταξύ χρηστών και μη χρηστών. Ειδικότερα, τα ΑμεΑ που δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αναφέρουν ως λόγους, πέρα από τη μη χρήση Η/Υ:
  • την αίσθηση ότι δεν τους είναι απαραίτητο (28%)
  • την έλλειψη ικανοτήτων (κάτι που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο στο γενικό κοινό, αλλά σημαντικό για το 23% των ΑμεΑ)
  • το υψηλό κόστος του εξοπλισμού (Η/Υ και λογισμικό) (15%)
Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των ΑμεΑ αναφέρει ότι η αναπηρία τους δεν επιτρέπει τη χρήση Η/Υ (11%), ότι δεν υφίσταται κατάλληλος υποστηρικτικός εξοπλισμός (9%) και ότι ο ειδικός αυτός εξοπλισμός στοιχίζει ακριβά (6%). Τα ΑμεΑ που είναι χρήστες πιστεύουν ότι το διαδίκτυο συντελεί στην ποιότητα ζωής τους Αναφορικά με τη σημασία του διαδικτύου στη ζωή των ΑμεΑ, η δυνατότητα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας αναφέρεται πιο έντονα σε σχέση με το γενικό κοινό, ωστόσο η ουσιαστικότερη διαφορά εντοπίζεται στην αντίληψή τους ότι το Διαδίκτυο συντελεί στην ποιότητα ζωής τους, πολύ περισσότερο από ότι αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους χρήστες (54% ΑμεΑ, 38% γενικό κοινό). Παράλληλα ένα σημαντικό ποσοστό των χρηστών ΑμεΑ εκτιμά ότι η αξιοποίηση του διαδικτύου συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου. Θετική η στάση των χρηστών απέναντι στις υπηρεσίες eGovernment Σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για δημόσιες υπηρεσίες, 22% των χρηστών ΑμεΑ, -έναντι 16% του γενικού πληθυσμού χρηστών-, ήδη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να αντικαταστήσουν κάποιες από τις προσωπικές επαφές ή επισκέψεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ενώ το 44% (έναντι 38% του γενικού πληθυσμού χρηστών) διάκειται θετικά στη χρήση τέτοιου είδους υπηρεσιών. Παράλληλα, οι δραστηριότητες σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες για τις οποίες οι χρήστες ΑμεΑ προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο είναι μεταξύ άλλων η αναζήτηση πληροφοριών για προκηρύξεις θέσεων εργασίας, η λήψη έγκυρου πιστοποιητικού/βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας και η ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπων για υποβολή σε υπηρεσίες του δημοσίου. Προτεινόμενες δράσεις για την ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ από ΑμεΑ Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ΑμεΑ, μια απαραίτητη δράση αποτελεί για το Παρατηρητήριο η υλοποίηση ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων χειρισμού Η/Υ. Αντίστοιχα, για την ενίσχυση της προσβασιμότητας απαιτείται, μεταξύ άλλων:
  • η συμμετοχή της Πολιτείας στην αγορά βασικού εξοπλισμού πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Η/Υ, σύνδεση) και
  • η δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων για ΑμεΑ, με πλούσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και περιεχομένου (ψυχαγωγία, τουρισμός, εκπαίδευση και συναλλαγές).
Τέλος, για την αντιμετώπιση της ανάγκης για ενημέρωση των ΑμεΑ για τα οφέλη των ΤΠΕ απαιτείται η υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών που θα επικοινωνούν εποικοδομητικά το δυνητικό ρόλο του διαδικτύου και την συνεισφορά που μπορεί να έχει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια