Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς από το 2013

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Ρέππα
Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το σχέδιο νόμου «Περί ταχυδρομικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Όπως είπε:


O προτεινόμενος νόμος στοχεύει αφενός στον καθορισμό του τρόπου μετάβασης σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, από την 1.1.2013, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, και αφετέρου να καλύψει νομοθετικά κενά τα οποία έχουν προκύψει στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα οποία χρήζουν νομοθετικών ρυθμίσεων.

Ως προς το μέρος των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο νέος Νόμος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την 3η Κοινοτική Οδηγία και ρυθμίζει:

• Το πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς από 01.01.2013

• Το περιεχόμενο και την ποιότητα της Καθολικής Υπηρεσίας

• Τον τρόπο ορισμού του Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) για όλη την επικράτεια

• Την περιγραφή των αρχών που θα διέπουν την τιμολόγηση της Καθολικής Υπηρεσίας και τη διασφάλιση αυτών στην εφαρμογή τους

• Το καθεστώς αδειοδοτήσεων για τη λειτουργία των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις τους

• Τον τρόπο χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας

Ειδικότερα:

• Η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας συνίσταται σε παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή γεωγραφικών συνθηκών (όπως η μη ύπαρξη αντίστοιχης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης) και αποτελείται από:

* Μια (1) περισυλλογή την ημέρα,

* Μια (1) διανομή την ημέρα στην οικία ή στην έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσωπικού προσώπου ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις σε προσήκουσες εγκαταστάσεις και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

* Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 kg.

* Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως 20kg, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ΄ οίκον διανομή τέτοιων δεμάτων.

* Τις υπηρεσίες των συστημένων και των επιστολών με δηλωμένη αξία.

• Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται ο φορέας που παρέχει την Καθολική Υπηρεσία στο σύνολο της επικράτειας, και ο οποίος επιλέγεται είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ/Α/63), όπως ισχύει.

• Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων και η διάρκεια ισχύος, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης απόδοσης των επενδύσεων.

• Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και η επιβολή των κυρώσεων από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., συστήνεται ταμείο αποζημίωσης, καθορίζονται οι διαδικασίες υπολογισμού του καθαρού κόστους, οι μηχανισμοί αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

• Το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας επιβαρύνει αφενός τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίοι κατέχουν ειδική άδεια και αφετέρου τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Ο έλεγχος τήρησης των όρων του Νόμου από τους Φορείς Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και της προστασίας των χρηστών στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001).

• Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας διατηρείται, έως την 31.12.2012, το αποκλειστικό δικαίωμα στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου, με όριο βάρους αυτών τα πενήντα (50) γραμμάρια.

• Ο ΕΛΤΑ παραμένει Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έως την 31.12.2028. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του ΕΛΤΑ.

Ως προς το μέρος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούν ένα διαφανές και λειτουργικό πλαίσιο για τις επικοινωνίες, εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες τους για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις:

• Δημιουργείται, στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενημέρωση του, με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».

• Θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ραδιοηλεκτρονικών και ραδιοτεχνιτών καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων. Η υφιστάμενη σχετική νομοθεσία (ΝΔ 2624/1953, ΒΔ υπ. αριθμ. 510/1971, ΠΔ υπ. αρ. 258/2003) είναι παρωχημένη και χρειάζεται πλήρη αναθεώρηση επειδή αφενός ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων έγινε βάσει της τεχνολογίας του 1953 και του 1971, επομένως δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή τεχνολογία, και αφετέρου σήμερα υφίστανται τύποι εγκαταστάσεων και εξοπλισμός που δεν υπήρχαν τότε, όπως π.χ. οι δορυφορικές κεραίες, τα ασυρματικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι πομποδέκτες αναζήτησης προσώπων, τα ασυρματικά συστήματα πυρανίχνευσης κλπ.

• Αναδιαρθρώνονται μερικώς οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την κάλυψη αντικειμένων που δεν αντιμετωπίζονται από τον οργανισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως αυτός διαμορφώθηκε το 1999.

• Βελτιώνονται υπάρχουσες διατάξεις του Ν 3431/2006, των οποίων η εφαρμογή έχει οδηγήσει σε δυσκολίες, και αντιμετωπίζονται, με νέες συμπληρωματικές διατάξεις, θέματα που δεν καλύπτονται από τον ίδιο νόμο. Τα θέματα αυτά αφορούν αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, τον ορισμό των κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την ονοματοδοσία και διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο.

Τέλος, προτείνονται νέες διατάξεις που συμπληρώνουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών και την παροχή πληροφοριών για δίκτυα επικοινωνιών:

• Μέχρι σήμερα, η διαδικασία αδειοδότησης διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο ότι οι αιτήσεις για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας γίνεται κατά σειρά. Π.χ. πρώτα στην Ε.Ε.Τ.Τ. για χρήση συχνότητας και εν συνεχεία στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στην Υ.Π.Α. για αντιμετώπιση κινδύνου παρεμβολών, στις Πολεοδομικές υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών και ακόμη στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες για το περιβάλλον, τα αρχαία, τα δάση, τον αιγιαλό, κ.λπ. Εφεξής η διαδικασία αδειοδότησης θα εξελίσσεται ταυτοχρόνως σε κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, θα υποβάλλεται αίτηση στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εν συνεχεία θα αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή τη σχετική αίτηση σε όλες τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για την έκδοση σχετικής άδειας εντός τεσσάρων μηνών.

• Επίσης, θεσπίζεται η υποχρέωση να γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από τον κάθε πάροχο στοιχεία των δικτύων που εγκαθιστά, καθώς και από κάθε δημόσια αρχή που χορηγεί δικαιώματα διέλευσης. Δηλαδή, δημιουργείται ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα για το σύνολο των υφιστάμενων δικτύων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 newsbeast.gr

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια