ΑμεΑ Διακρίσεις και ισότητα

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ο.Η.Ε.)
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχει αναγνωρίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΑμεΑ με δύο αποφάσεις/διακηρύξεις της Γενικής του Συνέλευσης:
α) την 2856/20-12-71, που αναφέρεται ειδικά στα δικαιώματα των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών, και ....

β) την 3447/9-12-75, που αναφέρεται γενικά στα δικαιώματα των αναπήρων ατόμων.
Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα από την διακήρυξη αυτή, που έχουν, κατά τη γνώμη μας, ιδιαίτερη σημασία για τα ΑμεΑ και χαρακτηρίζουν το πνεύμα και τους σκοπούς της διακήρυξης:
-  Τα ανάπηρα άτομα έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα όπως οι άλλοι άνθρωποι.
-  Τα ανάπηρα άτομα έχουν δικαίωμα για ιατρική, ψυχολογική και λειτουργική μεταχείριση.
-  Τα ανάπηρα άτομα έχουν δικαίωμα για οικονομική και κοινωνική ασφάλιση και για ένα καθώς πρέπει επίπεδο ζωής.
-  Τα ανάπηρα άτομα έχουν δικαίωμα οι ειδικές ανάγκες τους να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα επίπεδα του οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού.
-  Τα ανάπηρα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζουν με τις οικογένειές τους ή με τους θετούς γονείς τους και να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις κοινωνικές
δημιουργικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
-  Κανένα ανάπηρο άτομο δεν θα υπόκειται, όσον αφορά την κατοικία τους, σε διαφορετική μεταχείριση, άλλη από εκείνη που απαιτείται από την κατάσταση του ή από τη βελτίωσή της.

Εάν η παραμονή ενός αναπήρου σε ένα ειδικό ίδρυμα είναι απαραίτητη, το περιβάλλον και οι συνθήκες ζωής σ αυτό θα είναι όσο το δυνατό πλησιέστερες με
εκείνες της κανονικής ζωής ενός συνομηλίκου του.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Ε.)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κοινοτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων, κάθε ανάπηρο άτομο, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη φύση της αναπηρίας του, πρέπει να απολαμβάνει συγκεκριμένων πρόσθετων ευεργημάτων με σκοπό να ευνοηθεί η επαγγελματική και κοινωνική του ένταξη.

Τα ευεργετήματα αυτά πρέπει να αφορούν, ανάλογα με τις δυνατότητες των ενδιαφερομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την εργονομία, τη δυνατότητα πρόσβαρης, την κινητικότητα, τα μεταφορικά μέσα και την κατοικία.

Το Σύνταγμα των Ελλήνων κατοχυρώνει:
*  Άρθρο 4 την αρχή της ισότητας έναντι του νόμου, η οποία αποτελεί τη βάση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα ΑμεΑ για την αντιμετώπισή τους από το κράτος.

* Άρθρο 21 θεμελιώνει το κοινωνικό κράτος δικαίου και την κοινωνική πολιτική του κράτους, υποχρεώνει και γίνεται ρητή αναφορά στην αναπηρία και την προστασία της από το Σύνταγμα.
Ορίζει ρητά ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία της αναπηρίας (είτε αυτή είναι πνευματική είτε σωματική είτε αισθητηριακή).

* Άρθρο 22 θεμελιώνει το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εργασία και η προστασία της εργασίας.
www.i-diadromi.gr

Related Posts