Γραφικός χαρακτήρας

DO YOU SPEAK ENGLISH?
GARSTIG / άσχημος
GRAUSEN / φρίκη

Related Posts