Η ανικανότητα του νου

Ανικανότητα είναι η αδυναμία του νου
όχι του σώματος
Impotence is the inability of the mind
not the body

Related Posts