Ο προσβάσιμος και Ιατρικός Τουρισμός Κύπρου

Ο Προσβάσιμος και Ιατρικός Τουρισμός άρχισε να απασχολεί πλέον σοβαρά τόσο τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο και τον επιχειρηματικό  κόσμο ως μία ακόμα κλειστή μέχρι σήμερα πηγή εσόδων που πρέπει να ανοίξει, με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και δη κατά τη χειμερινή περίοδο.
Με δεδομένο ότι 135 εκατομμύρια άτομα με κινητικά προβλήματα διακινούνται κάθε χρόνο στην Ευρώπη και η Κύπρος ευρίσκεται εκτός παιγνιδιού, η προώθηση των καταλλήλων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναπόφευκτη.
Το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση πελατών με κινητικά και άλλα προβλήματα με το να περιορίζει πιθανούς κινδύνους στην πρόσβαση και με το να προβλέπει πιθανές δυσκολίες. Η κατάρτιση λοιπόν του προσωπικού σε αναπηρικά θέματα ελαχιστοποιούν τα εμπόδια που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι πελάτες με αναπηρία.

Όλο το προσωπικό λοιπόν μιας επιχειρηματικής τουριστικής μονάδας και δη ξενοδοχειακής πρέπει να είναι ετοιμασμένο ώστε:
·      Να γνωρίζει
·      Να κατανοεί
·      Και να αντιμετωπίζει ορθά τις ανάγκες ενός πελάτη με αναπηρία.

Βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), η οποία έγινε τόσο Ευρωπαϊκός Νόμος όσο και Κυπριακός, το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων πρέπει να παίρνει την ανάλογη εκπαίδευση σε σχέση με τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει:
·      Καλύτερες υπηρεσίας και βοήθεια,
·      Αποτελεσματική παρακολούθηση,
·      Και την παροχή των καταλλήλων υπηρεσιών και επεξηγήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για ΑμεΑ, ώστε τα Δικαιώματα αυτά να διασφαλίζονται.

Ανάμεσα στο προσωπικό πρέπει να περιλαμβάνονται υπάλληλοι που να γνωρίζουν και να μπορούν
·      Να επικοινωνούν με άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες,
·      Να μπορούν να διαχειρίζονται ορθά τα ΑμεΑμε αβρότητα και αποτελεσματικότητα.
·      Να παρέχει πλήρη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις υπάρχουσες διευκολύνσεις και να παρέχουν προσβασιμότητα σε περιοχές που υπάρχει.
·      Το προσωπικό πρέπει να μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για ΑμεΑ που αφορούν θέματα κινητικότητας, τεχνικών μέσων και υποστηρικτικών τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες στο υποστατικό.
·      Ακόμα πρέπει να δίδονται πληροφορίες και για εξωτερική βοήθεια που αφορά στη διακίνηση όπως ειδικά αυτοκίνητα, προσωπικοί συνοδοί, γνώστες της νοηματικής γλώσσας, τεχνικές υπηρεσίες και άλλους.
·      Ακόμα το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει, με κατάλογο, σε ποια δωμάτια ευρίσκονται ΑμεΑ για λόγους έκτακτης ανάγκης, να είναι εκπαιδευμένο ,ώστε να μπορεί να εκκενώνει άμεσα και με ασφαλή τρόπο τα δωμάτια αυτά.
Ακόμα ασκήσεις πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση των νόμων και κανονισμών.
* Επιτροπή Προσβάσιμου Τουρισμού Κύπρου (ΕΚΦΚ)Ο συντονιστής Χρύσης Μιχαηλίδης
philenews

Related Posts